Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VROM-Inspectie gaat verf- en lakspuiterijen controleren (23-5-2002)


De VROM-Inspectie gaat in juni en juli controles
uitvoeren bij zo'n 250 bedrijven waar auto's, motorfietsen of carrosserieën met lak of verf worden bespoten. Via een enquête en onaangekondigde bedrijfsbezoeken wil de Inspectie kijken of deze bedrijven zich houden aan de regels om de uitstoot van vluchtige organische stoffen te verminderen. Zo zijn er verplichte opleidingseisen voor het personeel dat met spuitapparatuur werkt. Sinds 1 februari moet de helft van die werknemers een zogeheten milieucertificaat verf- en lakspuiten hebben. Vanaf 1 februari 2003 gaat deze eis voor hen allemaal gelden. De VROM-Inspectie maakt aan het eind van de zomer de resultaten van de actie bekend.
Vluchtige organische stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu. Ze veroorzaken smogvorming, wat kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen en beschadiging van planten.

Overtredingen
In de maanden juni en juli ontvangen ongeveer 250 auto-, motorfiets- en carrosseriespuiterijen een enquêteformulier. Zij moeten dat formulier invullen en aan de VROM-Inspectie terugsturen. Mocht een bedrijf op het formulier aangeven nog niet aan alle verplichtingen te voldoen, zal dat bedrijf in principe geen boete krijgen. Wel kan zo'n bedrijf op een waarschuwing van de Inspectie rekenen. Bovendien kan er een bedrijfsbezoek volgen.
Daarnaast gaat de VROM-Inspectie steekproefsgewijs bedrijven controleren die op het enquêteformulier aangeven alles op orde te hebben. Als bij een dergelijk bedrijfsbezoek blijkt dat er onvoldoende gecertificeerd personeel is en het bedrijf wel spuitwerkzaamheden uitvoert, legt de VROM-Inspectie wel een sanctie op. Dat kan eventueel een dwangsom en/of proces-verbaal zijn.

Verplichtingen
Om de uitstoot van vluchtige organische
stoffen terug te dringen, is sinds 1 februari 2000 het Besluit vluchtige organische stoffen  (VOS) (binnen de Wet milieugevaarlijke stoffen) van kracht. Een van de eisen in dat besluit betreft de opleiding van het personeel. Vanaf 1 februari 2001 moest minstens één personeelslid dat
spuitwerkzaamheden verricht in bezit zijn van een milieucertificaat verf- en lakspuiten. Sinds 1 februari 2002 geldt deze eis voor de helft van deze werknemers. Vanaf 1 februari 2003 moet al dat personeel een milieucertificaat hebben.
Vanaf 1 februari 2004 treden ook eisen in werking voor luchtspuitapparatuur.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7533&site=persbericht )


---

Deel: ' VROM-Inspectie gaat verf- en lakspuiterijen controleren '
Lees ook