expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: STEDELIJKE VERNIEUWING

BREDE INZET RIJKSMIDDELEN VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING

Door een brede inzet van rijksmiddelen kunnen gemeenten vanaf het jaar 2000 een integraal beleid voeren voor stedelijke vernieuwing. De bestaande rijksmiddelen voor investeringen in de leefomgeving van het ministerie van VROM worden gebundeld in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Daaraan worden ook middelen van het ministerie van Economische Zaken gekoppeld. Ook van de gemeenten wordt verwacht dat zij 'ontkokeren' en tot samenhangende en integrale 'ontwikkelingsprogramma.s stedelijke vernieuwing' komen op basis waarvan een ISV- bijdrage kan worden verstrekt. De bewindslieden van VROM, minister Pronk en staatssecretaris Remkes, en staatssecretaris Ybema van EZ schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de VROM-subsidies gaat het om het stadsvernieuwingfonds, de locatiesubsidies (Vinex en Vinac) en de subsidies voor het herstructureren van naoorlogse wijken. Maar ook de subsidies voor gevelisolatie tegen rail- en wegverkeerslawaai, voor bodemsanering in stedelijke gebieden en voor de stedelijke knooppunten worden opgenomen in het ISV. Staatssecretaris Ybema van EZ zet ter stimulering van de economische bedrijvigheid in de steden de EZ-middelen voor bedrijventerreinen uit het Regeerakkoord in. Het 'fysieke' deel hiervan zal worden gekoppeld aan VROM-middelen uit het stadsvernieuwingsfonds en de herstructurering. Op deze manier gaan VROM en EZ samen via de ISV-systematiek het fysieke deel van de stadseconomie stimuleren.

Grotestedenbeleid
De opzet van het ISV sluit goed aan bij het grotestedenbeleid (GSB) van minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid. Bij het grotestedenbeleid gaat het om drie pijlers: de fysieke leefomgeving, de sociaal-culturele infrastructuur en werkgelegenheid en stadseconomie. Het ISV is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving zoals wonen, milieu, ruimte en economie.

Ontwikkelingsprogramma.s stedelijke vernieuwing Gemeenten moeten voor het 'fysieke' deel van de aanpak van de stedelijke problemen een ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing opstellen. Dit ontwikkelingsprogramma geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente te verbeteren. In het ontwikkelingsprogramma moeten beoogde effecten meetbaar zijn opgenomen.
Het ontwikkelingsprogramma van een gemeente moet voldoen aan een aantal procesvoorwaarden. Zo moet het programma zijn vastgesteld door de gemeenteraad en zijn afgestemd met de omliggende gemeenten. Verder moet het in samenspraak met de lokale partijen zoals bewonersorganisaties, winkeliers en particuliere investeerders, zijn opgesteld. Deze programma.s voor de stedelijke vernieuwing zullen moeten passen in de stadsvisie en de programma.s die voor het grotestedenbeleid in het doorstartconvenant zijn afgesproken. Deze aanpak is gericht op samenhang tussen de drie genoemde pijlers.

Budget
In totaal is voor stedelijke vernieuwing, inclusief economische bedrijvigheid, tot en met het jaar 2010 bijna 10 miljard gulden op kasbasis (exclusief de milieumiddelen voor bodemsanering en geluidsisolatie) beschikbaar.
Omdat investeringen in de fysieke leefomgeving een langdurig karakter hebben, worden de ISV-bijdragen aan de gemeenten en de provincies voor een periode van vijf jaar toegezegd. Daarbij gaat het om 90% van het totaal beschikbare budget. De overige 10% is bestemd voor programma.s met een innovatief karakter en voor het oplossen (maximaal 5%) van onvoorziene, incidentele knelpunten op het gebied van stedelijke vernieuwing.
Een groot deel van de budgetten die worden gebundeld in het ISV ligt vast in bestaande afspraken (bijvoorbeeld VINEX-convenanten en stadsvernieuwingsfonds). Deze afspraken zullen worden nagekomen. Dit houdt in dat het ISV in de eerste periode van vijf jaar het karakter heeft van een groeimodel, waarbij de verschillende overheden de tijd krijgen om toe te groeien naar een aanpak waarbij ontkokering en publiek-private samenwerking voorop staan. De eerste vijf jaar moet worden gezien als een leerperiode waarbij een goede monitoring en evaluatie essentieel zijn.

Procedures
In het ISV wordt onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten. De rechtstreekse gemeenten ontvangen hun bijdrage direct van het Rijk en de niet-rechtstreekse via de provincie. In overleg met de minister van GSI is afgesproken om in elk geval de 25 GSB-gemeenten aan te merken als rechtstreeks in het kader van het ISV. Of er nog meer rechtstreekse gemeenten bijkomen, zal later worden besloten.
Voor de zomer zal nog een afzonderlijke brief naar de Tweede Kamer worden gestuurd met concrete voorstellen voor het inhoudelijke toetsingskader en voor de exacte omvang en de indicatieve verdeling van het budget over de provincies en de rechtstreekse gemeenten voor de eerste vijf jaar (2000 tot en met 2004). In het najaar volgt de indicatieve verdeling door de provincies voor de niet-rechtstreekse gemeenten. Op basis hiervan kunnen gemeenten hun ontwikkelingsprogramma.s gaan vaststellen. De 25 GSB-gemeenten hebben overigens al toegezegd dat ze deze programma.s eind dit jaar zullen indienen.
Rond de zomer zal het wetsvoorstel Stedelijke Vernieuwing bij Tweede Kamer worden ingediend. Uiterlijk in de eerste helft van 2000 moeten de ontwikkelingsprogramma.s worden ingediend en beoordeeld.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Persvoorlichting Volkshuisvesting

Willem Klein

070- 339 39 81

Faxnummer

070- 339 13 52

Web-site
WWW.MINVROM.NL

29 jan 99 16:22

Deel: ' VROM Inzet rijksmiddelen voor stedelijke vernieuwing '
Lees ook