Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Problemen huursubsidie grotendeels opgelost (3-2-2003)


Demissionair minister Kamp (VROM) heeft de problemen met de huursubsidie onder controle. De grote hoeveelheid aanvragen die in de zomer binnenkwam is inmiddels verwerkt. Alleen mensen die niet hebben gereageerd op verzoeken van VROM om meer informatie, krijgen een bericht dat hun aanvraag niet verder kan worden behandeld. De rest heeft een bericht ontvangen over de hoogte van de toegekende subsidie, of een bericht dat zij geen recht op subsidie hebben. De aanvragen die na oktober zijn binnengekomen zijn of worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. De afhandeling van correspondentie en bezwaarschriften loopt nog wel achter. Dit schrijft Kamp in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bereikbaarheid
Op dit moment krijgt tussen de 75 en 90% van de mensen die bellen op dezelfde dag een medewerker aan de telefoon. Gemiddeld vindt een beller na twee belpogingen gehoor. Het streven is de telefonische bereikbaarheid verder te verbeteren, onder meer door het vergroten van het aantal gesprekken per medewerker, maar ook door terugdringen van het aantal telefoontjes Voor dit laatste zal bijvoorbeeld de informatie op de huursubsidiesite worden verbeterd.

De inrichting van klantcontactpunten verloopt voorspoedig. Waren er eind december 38 klantcontactpunten operationeel, op 10 januari was dit aantal gegroeid naar 72. Volgens de huidige planning zullen de 300 klantcontactpunten waar de Tweede Kamer voor 1 juli 2003 om heeft verzocht, in mei van dit jaar gerealiseerd zijn.

Het is niet gelukt om alle brieven over de problemen van afgelopen zomer, vóór het eind van 2002 af te handelen. De voorraad correspondentie zal naar verwachting in april van dit jaar zijn afgehandeld. De brieven die vanaf 10 januari 2003 binnenkomen, worden weer dagelijks bijgehouden en binnen de voorgeschreven termijnen afgehandeld.

Voortgang
Uiterlijk in december hebben alle mensen die in de zomer een subsidieaanvraag hadden ingediend een brief met de beslissing over de huursubsidie gekregen, of zijn opnieuw verzocht ontbrekende gegevens toe te sturen. Om die reden hoeven geen voorschotten meer te worden uitbetaald en is hiermee vanaf december gestopt.

Tot 10 januari jl. zijn ongeveer 4.000 bezwaarschriften ontvangen over de beslissing op de huursubsidieaanvraag. Vanwege de prioriteit die is gegeven aan de normalisering van de uitvoering, heeft de afhandeling van de bezwaarschriften de afgelopen maanden vertraging opgelopen. Nu de uitvoering weer vrijwel op orde is, wordt deze taak versneld opgepakt.

Verder wordt er hard gewerkt aan maatregelen om te verkomen dat zich bij de start van het nieuwe huursubsidiejaar, per 1 juli 2003, opnieuw problemen zullen voordoen. Minister Kamp heeft er vertrouwen in dat deze maatregelen succes zullen hebben. Over het verloop zal hij de Tweede Kamer in de volgende voortgangsrapportages informeren.

Incidenteel
Al met al zijn er geen categorieën aanvragen meer waarbij zich problemen voordoen. Het gaat bij de huursubsidie echter om grote aantallen - ongeveer 1 miljoen huishoudens - dus onvermijdelijk zullen ook nu nog in incidentele gevallen problemen bestaan. Zodra ze bij VROM bekend zijn worden de problemen zo snel mogelijk opgelost.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10306&site=persbericht )

Deel: ' VROM Problemen huursubsidie grotendeels opgelost '
Lees ook