expostbus51


Ministerie VROM
https://minvrom.nl

EERST STAD EN LAND, DAN DE CORRIDORS

Dit persbericht is afkomstig van de VROM-raad

Ongeplande corridorvorming gaat ten koste van een evenwichtige ontwikkeling van stad en land. Maar corridors als selectief en welbewust gekozen dragers van ruimtelijke ontwikkeling kunnen een nuttige toevoeging zijn aan het ruimtelijk beleid. In de Startnota Ruimtelijke Ordening (tot voor kort de Houtskoolschets geheten waarin het kabinet volgens het regeerakkoord het ruimtelijk beleid voor de komende periode zal vormgeven) mogen corridors als planningsconcept niet ontbreken. Dat moet echter wel zorgvuldig gebeuren. Dit betekent een goede afstemming met de stedelijke problematiek en een aandachtige inpassing in het landelijk gebied. Ook moet men wel selectief zijn met de keuze van nieuwe ontwikkelingsplekken en met de programma.s die daar worden gerealiseerd. Alleen d n worden met goed geplande corridorontwikkeling de economische voordelen van vestiging langs infrastructuur benut, en wordt tegelijkertijd gezorgd voor een verrijking van stad én land. Dat schrijft de VROM-raad in het deze week aan Minister Pronk overhandigde advies Corridors in balans: van ongeplande corridorvorming naar geplande corridorontwikkeling.

In het Regeerakkoord 1998 heeft het kabinet vastgelegd dat het VROM-raad advies .Stedenland-plus. richtinggevend zal zijn voor de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Stedenland-plus gaat uit van voortzetting van het bestaande beleid van concentratie van verstedelijking en het open houden van de open landschappen. Een belangrijk onderdeel van Stedenland-plus is de toevoeging van een beheerste ontwikkeling van enkele corridors, als aanvulling op het bestaande beleid. Over deze corridors is veel discussie en veel begripsverwarring ontstaan. In het nu uitgebrachte corridor-advies werkt de VROM-raad deze .beheerste ontwikkeling. daarom verder uit. De ongeplande corridorvorming die nu in Nederland op diverse plaatsen langs de snelwegen waarneembaar is, vormt een bedreiging voor de steden, voor landschappelijke waarden en voor de doorstroming op de transportassen, aldus de VROM-raad. Daarom moet in het ruimtelijk beleid zo snel mogelijk worden
overgegaan op bewust geplande corridorontwikkeling. De VROM-raad formuleert een aantal randvoorwaarden voor deze corridorontwikkeling. Deze randvoorwaarden zijn nodig om te garanderen dat corridors zich zodanig ontwikkelen dat ze de belangen van stad én land versterken. Ze zijn ook nodig om te voorkomen dat de in het begin aanwezige voordelen van de corridor omslaan in hun tegendeel. Als internationale transportassen namelijk extra worden belast met lokaal en regionaal vervoer loopt de doorstroming al snel gevaar. Deze randvoorwaarden zijn dat de ontwikkeling van corridors selectief en complementair aan de steden moet plaatsvinden. De corridor moet zorgvuldig in de omgeving worden ingepast, dus er moet veel aandacht voor vormgeving en ontwerp zijn. Ook moet de ruimtevraag aantoonbaar zijn, dus er moet eerst gekeken worden of er nog woningen en bedrijfsterreinen van voldoende kwaliteit in of tegen de bestaande steden kunnen worden ontwikkeld.
Het Rijk moet volgens de VROM-raad de corridorontwikkelingsgebieden aanwijzen: waar, hoe en onder welke voorwaarden in principe corridorontwikkeling kan plaats-vinden. Provincie en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nadere uitwerking waarbij het Rijk betrokken blijft vanwege toetsing van de randvoorwaarden en vanwege (een deel van) de investering in infrastructuur. Zo.n
corridorontwikkelings-gebied moet zich niet beperken tot de infrastructuurdrager maar ook de aanliggende steden en het omringende land moeten er bij betrokken worden. Deze gebiedsgerichte benadering waarbij alle belangen aan tafel zitten maakt het volgens de VROM-raad mogelijk dat welbewust gekozen corridors een versterking van de ruimtelijk economische structuur van Nederland vormen en geen leegloop uit de steden en verdere versnippering van het landelijk gebied veroorzaken.
Om de negatieve gevolgen van de nu plaatsvindende ongeplande corridorvorming te herstellen moet nog voor 2010 een begin gemaakt worden met de bewust geplande corridorontwikkeling zoals de VROM-raad die voorstelt.


-/-/-/-/-/-

Deel: ' VROM-Raad adviseert corridors zorgvuldig plannen '
Lees ook