expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

VROM-raad: Advies Nota Wonen

VROM-raad adviseert over de Agenda voor de Nota Wonen

Er zijn veel goede redenen voor een actieve rol van de overheid in het wonen. De bewoner moet kunnen kiezen tussen huren en kopen. Een algemene stimulering door de overheid van de ene sector boven de andere is ongewenst. De fiscale behandeling van huren en kopen moet door een Staatscommissie onderzocht worden. Een publieke inbedding van de woningcorporaties is wenselijk, gedwongen privatisering van de corporaties is ongewenst. Corporaties kunnen marktactiviteiten ondernemen als de inzet van het non-profitvermogen voor de kerntaken is gewaarborgd.

Dit schrijft de VROM-raad in het advies 'Wonen, beleid en legitimiteit' aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze had om het advies gevraagd vanwege de voorbereiding van de nieuwe nota Wonen. De VROM-raad reageert met dit advies ook op de Agenda voor de nieuwe Nota Wonen die de Staatssecretaris in april dit jaar heeft uitgebracht.

Er is volgens de VROM-raad een brede legitimatie voor overheidsbeleid in het wonen. Deze ligt in de grote samenhang van het wonen met andere beleidsterreinen: milieu en duurzaam-heid, ruimtelijke ordening, armoede en sociale zekerheid, zorg en welzijn. Maar ook het bevorderen van de doelmatigheid en de rechtvaardigheid in het wonen zijn gronden voor overheidsbeleid.
In de Agenda van de Staatssecretaris is de legitimatie voor overheidsbeleid te smal gedefinieerd. Ook is ten onrechte de indruk gewekt dat keuzevrijheid van de burger in het wonen haaks staat op overheidsbeleid. Om de keuzemogelijkheden van de burgers te vergroten is juist beleid nodig, zo meent de Raad.

Er zijn grote veranderingen gaande op de woningmarkt. Zo is er meer behoefte aan identiteit en zelfbeschikking, aan kwaliteit. De noodzaak om grootschalige nieuwbouw te realiseren neemt af. Er is dus een beleid nodig dat burgers maar ook de diverse instituties in het wonen meer mogelijkheden biedt. Een centrale planning door de overheid ligt hierdoor veel minder voor de hand.

De overheid dient te bevorderen dat lage inkomensgroepen kunnen delen in de groei van de woningkwaliteit. De keuzevrijheid mag vergroot worden en een scheidslijn tussen huren en kopen moet worden tegengegaan. Dit betekent ook dat er in sociaal opzicht geen hard onderscheid mag zijn in de toegang tot stedelijke, suburbane en landelijke woonmilieus.
Verder adviseert de Raad de zekerheid van het wonen te vergroten. Risico.s van mensen in andere sferen - werk, privé - moeten niet onmiddellijk tot gedwongen verhuizing leiden. Voor keuzevrijheid en voor zekerheid in het wonen is de rol van de individuele huursubsidie van grote betekenis. Deze regeling dient naar het oordeel van de Raad deel te blijven uitmaken van het woonbeleid.

De Raad is positief over de rol van de woningcorporaties als schakel tussen de overheid en de vrije markt. Een publieke inbedding van de woningcorporaties is wenselijk, in gedwongen privatisering van de corporaties ziet de Raad niets. Corporaties moeten de ruimte krijgen om een eigen keuze te maken. Zij kunnen marktactiviteiten ondernemen als de inzet van het non-profitvermogen voor de kerntaken is gewaarborgd.

Door de grotere nadruk op de keuzevrijheid mag meer gekeken worden naar de betekenis van het eigen woningbezit voor de doelen van het woonbeleid. In de Agenda van de Staatssecretaris blijft dit achterwege. Hierbij moet ook de fiscale behandeling betrokken worden (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, overdrachtsbelasting). De Raad stelt voor dat een Staatscommissie de fiscale behandeling van huren en kopen in kaart brengt en voorstellen doet voor een evenwichtige verhouding tussen huur- en koopsector.

Deel: ' VROM-raad adviseert over Agenda voor Nota Wonen '
Lees ook