Chronisch ziekenforfait biedt weinig soelaas

De Vereniging Spierziekten Nederland heeft onder haar leden een enquête gehouden naar het effect van het chronisch ziekenforfait. Het chronisch ziekenforfait werd drie jaar geleden ingevoerd om chronisch zieken tegemoet te komen in de hoge kosten die zij hebben als gevolg van hun ziekte. Uit de enquête blijkt dat maar een gering deel van de VSN-leden gebruik maakt van het chronisch ziekenforfait. De VSN heeft daarom in een brief aan de nieuwe staatssecretaris van financiën, Wouter Bos, aangedrongen op effectievere maatregelen om de hoge kosten van de groep chronisch zieken te compenseren en uitvoering te geven aan zijn eigen motie als kamerlid.

Het chronisch ziekenforfait biedt chronisch zieken de mogelijkheid om maximaal duizend gulden extra af te trekken indien zij twee jaar achtereen in aanmerking zijn gekomen voor de aftrek van buitengewone lasten. Netto levert dat dan f 375,- op; in een enkel geval is dit f 500,-. Dit bedrag moet uitgaven in verband met ziekte en handicap van vaak f 10.000,- en meer compenseren. De meeste chronisch zieken komen echter niet in aanmerking voor het chronisch zieken forfait. Dat komt omdat het forfait direct gekoppeld is aan de aftrek voor buitengewone lasten. De drempel hiervoor is 12,2% van het (gezamenlijk) onzuiver inkomen. De mogelijkheden voor aftrek van buitengewone lasten zijn de laatste jaren zozeer gereduceerd, dat nog maar weinig mensen de drempel halen.

De invoering van het forfait drie jaar geleden was vooral van belang voor ouders met een chronisch ziek kind. Zij kregen een extra compensatie-mogelijkheid. Uit de enquête komt naar voren dat 75% van de ouders geen gebruik maakt van het forfait. Mensen met een snelle progressieve ziekte maken niet of nauwelijks gebruik van de extra aftrekmogelijkheid. Aan het onderzoek deden 16 mensen met A.L.S. mee. A.L.S. is een zeer ernstige en zeer progressieve spierziekte, die in veel gevallen binnen afzienbare tijd tot de dood leidt. Een dergelijke ziekte brengt in korte tijd heel veel extra kosten met zich mee. Geen van de ondervraagden had gebruik gemaakt van het forfait.

Spierziekten zijn over het algemeen ernstig, progressief en ongeneeslijk. Iemand met een spierziekte heeft veel hulpmiddelen en aanpassingen nodig, komt vaak in aanraking met de thuiszorg en doet frequent een beroep op medische en paramedische zorg. Veel noodzakelijke voorzieningen moet men zelf betalen. Ook is er vaak sprake van een inkomensgerelateerde eigen bijdrage. Wanneer er een belastingmaatregel wordt ingevoerd die bedoeld is om hoge ziektekosten enigszins te compenseren, dan zou het logisch zijn wanneer veel mensen met een spierziekte hiervan gebruik zouden maken. In de praktijk maakt echter slechts 15% van de respondenten gebruik van het forfait. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met de hoge drempel voor de aftrek van buitengewone lasten. Uit de enquête blijkt ook dat niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van het chronisch ziekenforfait

De resultaten van het onderzoek ondersteunen de mening van de Gehandicaptenraad en het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ) dat het chronisch ziekenforfait slechts van belang is voor een zeer beperkt deel van de doelgroep. Het geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is om zo mogelijk reeds voor het komend belastingjaar maatregelen te nemen die soelaas bieden voor een groep die door een chronische ziekte financieel in de probleem zit.

Baarn, 30 maart 2000


Deel: ' VSN Chronisch ziekenforfait biedt weinig soelaas '
Lees ook