VSNUVSNU-Persbericht
Datum: 27 maart 2003

Tweede fase op de schop?
VSNU reageert op discussienota van OC & W:

De vereniging van universiteiten (VSNU) maakt zich zorgen over de voorstellen van minister van der Hoeven om de tweede fase ingrijpend te veranderen. De minister komt te vroeg met deze wijzigingen, vooral omdat nog onduidelijk is hoe de tweede fase leerlingen het in het hoger onderwijs doen. Ook bieden de voorstellen van de minister de leerlingen te veel keuzeruimte. De VSNU vreest dat het aantal leerlingen dat voor een bètaopleiding kiest hierdoor sterk daalt.

Op 10 januari presenteerde Minister van der Hoeven onder de titel "Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo/vwo" haar discussienota over een ingrijpende herziening van de tweede fase in het voortgezet onderwijs. De VSNU reageert in een brief aan de minister op deze voorgestelde wijzigingen in de tweede fase. Bij de toetsing van deze discussienota neemt de VSNU de doelstelling van de oorspronkelijke invoering van de tweede fase als uitgangspunt: verbetering van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Belangrijk daarbij is het gegeven dat er sprake moet zijn van een verantwoorde balans tussen vakspecifieke voorbereiding en brede algemene vorming.

Hoofdpunt van kritiek is dat de wijzigingen van de minister te vroeg komen. Het voortgezet onderwijs is nog volop bezig met het doorvoeren van de veranderingen rondom de invoering van de tweede fase. Ook heeft het wetenschappelijk onderwijs nog te weinig ervaring met studenten die de tweede fase doorlopen hebben om te kunnen meten wat het effect daarvan is.

Het voorstel van de minister om de profielstructuur te handhaven en het vak wiskunde in alle vwo-profielen te behouden, juicht de VSNU toe. Ook is de VSNU positief over het voorstel om nieuwe vormen van het vak wiskunde te ontwikkelen. Het streven naar grotere keuzevrijheid baart echter grote zorgen. Vooral het wegvallen van het vak natuurkunde als verplicht profielvak voor het vwo-profiel Natuur en Gezondheid verontrust de VSNU. Deze voorbereiding op bètaopleidingen mag in het hoger onderwijs niet verloren gaan. Met name meisjes stromen via dit profiel de bètastudies binnen. Ook de teruggang van het aantal verplichte wiskunde- en natuurkunde-uren in het profiel Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid is erg ongunstig voor de aansluiting met het wetenschappelijk onderwijs. In het profiel Cultuur en Maatschappij wordt slechts één vak verplicht gesteld. Geschiedenis legt hierbij als verplicht profielvak het loodje, hetgeen de VSNU niet wenselijk acht.

Urgente problemen in de tweede fase die geen uitstel verdragen, moeten uiteraard aangepast worden. Als verlichting noodzakelijk is, bepleit de VSNU echter een herbezinning op de invulling van de vakken in plaats van het nu al schrappen van (verplichte) vakken. Ook betere afstemming van profielvakken en vermindering van het aantal werkstukken kunnen de werklast van docenten en scholieren verlichten. Bovendien kan aanpassing van profielvakken, zoals de commissie van Koten voorstelde met betrekking tot het vak scheikunde, een oplossing bieden. De universiteiten werken hier graag aan mee om zo een optimale aansluiting vwo-wo te bewerkstelligen.

Deel: ' VSNU reageert op discussienota van OC&W over de tweede fase '
Lees ook