VVD

Nieuws

14 jun 2002 - VVD bepleit actie naar aanleiding van uitlatingen imams

De Nederlandse autoriteiten moeten een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de uitlatingen van imams in specifieke moskeeën in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Er moet worden bezien of dergelijke moskeeën (tijdelijk) gesloten kunnen worden. Daarnaast dienen de werk- c.q. verblijfsvergunningen te worden ingetrokken van personen die in strijd handelen met de Nederlandse wet- en regelgeving zoals het aanzetten tot haat en geweld.

Dat is de reactie van de VVD naar aanleiding van de uitzending van Nova van donderdag, 12 juni jongstleden, waarin imams ophitsende uitlatingen deden. Naast bovengenoemde maatregelen wil de VVD dat wordt nagegaan hoe financiële (en daardoor ook religieuze) beïnvloeding van de Nederlandse moslim-gemeenschap vanuit buitenlandse, moslim-radicale kringen resp. landen kan worden tegengegaan. De VVD-fractie vindt dat het uitdragen in Nederlandse moskeeën van radicaal gedachtegoed dat volledig haaks staat op de hier gehanteerde rechtsregels, krachtig moet worden tegengegaan. De moslimgemeenschap in Nederland dient zich nadrukkelijk uit te spreken tegen de uitlatingen van deze imams, mede omdat het toch al moeizaam verlopende integratieproces hierdoor zwaar onder druk wordt gezet. De Nederlandse moslim-gemeenschap moet zich beraden op het uitbannen van dergelijke verschijnselen.

De VVD-fractie is van mening dat indien de wet- en regelgeving geen mogelijkheden bieden om de weergegeven uitspraken strafbaar te stellen, dit zo spoedig mogelijk bij wet geregeld dient te worden. De VVD-fractie stelt zich voor dat de wetgever (het parlement) zich opnieuw rekenschap geeft van de betekenis van artikel 6 van de Grondwet, waarvan het eerste lid aangeeft dat in ons land sprake vrijheid van godsdienst "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet".

Deel: ' VVD bepleit actie naar aanleiding van uitlatingen imams '
Lees ook