Provincie Noord-Holland


31 maart 1999

VVD, PvdA en CDA vormen college van gedeputeerde staten 1999-2003

De komende bestuursperiode vormen VVD, PvdA en CDA het nieuwe college van gedeputeerde staten. Op woensdag 31 maart werd tussen de genoemde partijen overeenstemming bereikt over het collegeprogramma en over de zetelverdeling.
In het nieuwe college zal de VVD drie gedeputeerden krijgen en PvdA en CDA ieder twee. De VVD zal mr H.M. Meijdam , drs H.S. de Boer en mevrouw mr N. Klijn voordragen als gedeputeerden. Door de PvdA zullen mevrouw drs M.A. Wildekamp en de heer E. Neef worden voorgedragen. Het CDA draagt drs J.H.J. Verburg en mevrouw A.A.E. Goijert voor.

Het collegeprogramma, getiteld "Op de burger betrokken", geeft in hoofdlijnen het beleid voor de komende periode aan. Wat voor het toekomstige college centraal staat wordt als volgt in het programma verwoord:
Het college zet zich de komende vier jaar in voor een op de burger betrokken bestuur: gebiedsgericht, herkenbaar en afrekenbaar. Om de herkenbaarheid van het provinciaal bestuur vorm te geven wordt sterk ingezet op het gebiedsgericht werken. Daarbij worden als gebieden onderscheiden: Noord-Holland-Noord, Noord-Holland Midden, Noord-Holland Zuid, de kust en Amsterdam. Voor ieder van deze gebieden is een gedeputeerde aangewezen die de bestuurlijke samenhang moet bewaken.
Het nieuw aan te treden college wil vooral een andere manier van besturen vorm geven. Met name de wijze waarop de plannen in de toekomst vorm gaan krijgen is daarbij van belang. Het collegeprogramma zal ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten, die het in hun vergadering van 13 april 1999 zullen bespreken.

Portefeuilleverdeling:
Aan de staten wordt de volgende portefeuilleverdeling voorgesteld:

mr H.M. Meijdam
portefeuille: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (incl. Schiphol/Markermeer/IJsselmeer), randstadzaken, bestuurlijke organisatie, juridische zaken.

mw drs M.A. Wildekamp
portefeuille: milieu en energie, groen (natuur en landschap), water en waterschapsorganisatie/kustverdediging.

drs J.H.J. Verburg
portefeuille: economische zaken (incl. Europa, Rop's / economisch deel recreatie en toerisme), grondbeleid/onteigeningen, land- en tuinbouw, landinrichting, ontgrondingen.

E. Neef
portefeuille: cultuur, emancipatie, maatschappelijk welzijn (incl. educatie, archiefinspectie, sociaal cultureel welzijn), zorg (ouderenzorg, jeugdzorg en gezondheidszorg), monumenten, informatisering/automatisering.

mw A.A.E. Goijert
portefeuille: openluchtrecreatie ( regionale groengebieden, strategische groenprojecten, routenetwerken over land, routenetwerken binnen landinrichting, routenetwerken over water), incl. recreatieschappen en Waddenzee, personeel en organisatie, onderzoek, onderwijs en veelzijdig personeelsbeleid.

mw mr N. Klijn
portefeuille: financiën, gemeentefinanciën, strategie en beleidsplanning, arbeidsmarktbeleid.

drs H.S. de Boer
portefeuille: wegen, verkeer en vervoer, zeehavens.

Commissaris van de Koningin
dr J.A. van Kemenade
portefeuille: communicatie, facilitair/huisvesting/archief, internationale betrekkingen, IPO, openbare orde en veiligheid.

Accountmanagers
Het nieuw te vormen college heeft Noord-Holland in een aantal gebieden verdeeld. Ten behoeve van de bestuurlijke samenhang in die gebieden worden accountmanagers aangesteld:
Noord (de lijn boven Alkmaar Hoorn): A.A.E. Goijert Midden (het gebied ten zuiden van de lijn Alkmaar-Hoorn tot aan het Noordzeekanaalgebied: M.A. Wildekamp
Zuid (het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaalgebied: H.S. de Boer Kust: E. Neef
Amsterdam: H.M. Meijdam
Coördinatie: N. Klijn

Statencommissies
Voor de statencommissies van advies en bijstand wordt voorgesteld per gedeputeerde één commissie te vormen. Dat leidt tot de volgende samenstelling:

- Ruimtelijke Ordening en Bestuurlijke Organisatie/ Communicatie, Openbare Orde en Veiligheid (ROBOCOP) :
H.M. Meijdam/J.A. van Kemenade

- Wegen, Verkeer en Vervoer:
H.S. de Boer

- Financiën, strategie en beleidsplanning en arbeidsmarktbeleid: N. Klijn

- Milieu, Water en Groen (natuur en landschap): M.A. Wildekamp

- Zorg, Welzijn en Cultuur:
E. Neef

- Economische Zaken, Europa en Landbouw:
J.H.J. Verburg

- Openluchtrecreatie, Onderwijs en Personeel en Organisatie: A.A.E. Goijert

Het collegeprogramma 'Op de burger betrokken'

Deel: ' VVD, PvdA en CDA vormen college Noord-Holland '
Lees ook