Ministerie van VWS

Rol van de inspectie bij donatie

de Voorzitter van de Vaste Commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-647731

14 oktober 1999

In aansluiting op de onlangs aan mij gerichte series schriftelijke vragen van de leden Buijs, Ross-Van Dorp en Kant over nierdonatie c.a. verzocht u mij namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport u mee te delen welke de mogelijke rol van de Inspectie in dezen is.

In mijn antwoord aan de leden Buijs en Ross-Van Dorp ga ik ook op de rol van de Inspectie in. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de naleving van een protocol waarover elk ziekenhuis op grond van de Wet op de orgaandonatie moet beschikken. In het bedoelde protocol moet zijn vastgelegd hoe binnen de instelling wordt nagegaan of een overledene in aanmerking komt om donor te worden, de wijze waarop wordt nagegaan of de overledene een wilsbeschikking in het Donorregister heeft laten registreren en de wijze waarop de nabestaanden worden geraadpleegd, en welke procedure gevolgd moet worden bij de melding van een orgaan bij het orgaancentrum. Bovendien moet in het protocol zijn vastgelegd op welke wijze verslaglegging plaatsvindt over de toepassing van de hiervoor genoemde onderdelen van het protocol. Ziekenhuizen zijn verplicht zich aan het protocol te houden. In juni van dit jaar heb ik de Inspectie verzocht te onderzoeken in hoeverre de ziekenhuizen de wettelijke bepalingen ten aanzien van het protocol naleven. Inmiddels is de Inspectie met dit onderzoek gestart.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' VWS Antwoord kamervragen rol van de inspectie bij donatie '
Lees ook