Ministerie van VWS

VWS en Justitie zetten stap naar nieuwe wet op de jeugdzorg

Donderdag 16 december 1999, persbericht nummer 134

Minister Korthals van Justitie en staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben vandaag het rapport Van vraag naar aanbod; een nieuw zicht op de jeugdzorg in ontvangst genomen. Het rapport is aangeboden door de adviescommissie Wet op de jeugdzorg onder het voorzitterschap van drs. I. Günther.
Het rapport levert volgens de beide bewindslieden waardevolle bouwstenen voor de verdere besluitvorming over de toekomstige Wet op de jeugdzorg. Eerder is al het rapport Toegang tot de jeugdzorg van de commissie Lankhorst verschenen. Het kabinet zal volgend jaar een begin maken met een Wet op de jeugdzorg, zoals is aangekondigd in het Regeerakkoord. Doel van de nieuwe wet is te komen tot een betere samenhang tussen de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdpsychiatrie.

Volgens de commissie Günther moeten in deze wet de vragers, namelijk de jeugdige en zijn opvoeders, centraal komen te staan. Hiermee sluit de commissie aan bij het VN-verdrag over de rechten van het kind. Door de hulpvrager centraal te stellen kan er werkelijk zorg op maat worden geboden. Voor kinderbeschermingsmaatregelen moeten volgens de commissie waarborgen in de nieuwe wet komen.

De commissie kiest voor een vraaggestuurde jeugdzorg. Die begint met een betere ondersteuning van ouders om hun rol als opvoeder te kunnen vervullen. Korthals en Vliegenthart steunen het voorstel van de commissie voor het versterken van de pedagogische intensieve thuishulp. Zo kan een overbelasting van de jeugdzorg zelf worden voorkomen. Positief is ook het idee om het aanbod van de zorg veel meer als een keten te zien. De adviescommissie pleit in dit verband voor een organisatie van de zorg op basis van zorgprogrammas; een lijn die de bewindslieden onderschrijven. Ook de versterking van de samenwerking van de jeugdzorg met algemene voorzieningen zoals scholen, consultatiebureaus, politie en maatschappelijk werk, is van groot belang.

In alle regios zijn momenteel al Bureaus Jeugdzorg ingericht die als toegangsloket fungeren voor de jeugdzorg. In deze bureaus wordt een aantal functies uitgevoerd: intake, diagnose, indicatiestelling en zorgtoewijzing. De bewindslieden zijn voorstander van een breder Bureau Jeugdzorg, waar ook licht ambulante hulpverlening wordt verricht. Het voorstel van de adviescommissie om dit nog verder te verbreden naar een groot deel van de hulpverlening gaat de bewindslieden echter te ver.

De commissie geeft voor de verdere inrichting en financiering van het systeem enkele richtingen aan. Zo kiest men voor een ordening van functies naar lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ook pleit de commissie voor een functiegerichte financiering die verder wordt ingericht naar analogie van de AWBZ. Deze voorstellen zullen door de minister en staatssecretaris worden meegenomen in de voorbereiding op de nieuwe wet op de jeugdzorg.

Alle voorliggende adviezen zullen worden besproken met betrokken partijen. Deze fase zal eind februari 2000 zijn afgerond. Hierna stellen de ministeries van VWS en Justitie een concept-beleidskader op voor de wet op de jeugdzorg. Dit zal april 2000 klaar zijn en worden besproken met partijen in de reguliere beleidsoverleggen. De verwachting is dat juni 2000 de contouren voor de nieuwe wet gereed zijn.

Aanbieding rapport van de Adviescommissie Wet op de Jeugdzorg

Deel: ' VWS en Justitie zetten stap naar nieuwe wet op de jeugdzorg '
Lees ook