Ministerie van VWS


Meer en deskundiger personeel nodig in verpleeghuizen

Vrijdag 22 januari 1999, persbericht nummer 5Patiënten in verpleeghuizen zullen in de toekomst meer en ingewikkelder zorg nodig hebben. Bovendien zal die zorg gevarieerder moeten zijn omdat er steeds meer bijzondere groepen in het verpleeghuis komen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om oudere psychiatrische patiënten of mensen met hersenletsel ten gevolge van een ongeluk.Ook worden mensen door ziekenhuizen sneller dan in het verleden naar het verpleeghuis doorverwezen voor reactivering of revalidatie. Dit is de hoofdlijn van het onderzoek Zorg voor Medewerkers in Verpleeghuizen, dat het onderzoeksbureau van Loveren &Partners in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verricht.

Personeel

Voor het personeel betekent dit niet alleen dat uitbreiding nodig is maar ook dat het meer deskundigheid moet verwerven. Meer dan tot nu toe zal men met ernstige psychische en gedrags-stoornissen te maken krijgen.
De onderzoekers stellen op basis van hun berekeningen dat er nu een tekort aan medewerkers is van ruim 6 %. Zij hebben daarbij de uitbreiding van personeel met ruim 900 plaatsen voor ruim 65 miljoen in 1998 buiten beschouwing gelaten. Zij hebben verder berekend dat vanwege de groeiende zorgzwaarte van de bewoners behoefte is aan enkele duizenden extra arbeidsplaatsen. Deze berekening is gebaseerd op de groeiende zorgzwaarte van de afgelopen jaren. In de registratie van zorgzwaarte is in 1998 een onwaarschijnlijk grote toename is te zien ten opzichte van voorgaande jaren. De onderzoekers hebben daar geen sluitende verklaring voor. Wellicht zijn deze gegevens veroorzaakt door een zorgvuldiger registratie dan in de voorgaande jaren. Staatssecretaris Margo Vliegenthart heeft de onderzoekers en de verpleeghuizen om duidelijkheid gevraagd want de cijfers kunnen voor de toekomst gevolgen hebben voor de financiering van de zorg.

Beleid

De verpleeghuizen en het ministerie van VWS zijn het er over eens dat om de zorg op peil te houden uitbreiding van personeel en verbetering van scholing moeten plaats vinden. Verpleeghuizen zullen zich ook meer moeten gaan specialiseren en moeten samenwerken met andere zorginstellingen. De Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg en het Ministerie van VWS gaan binnenkort samen aan de slag om tot verbeteringen te komen. In de Meerjarenafspraken tussen het Ministerie en de hele ouderenzorg zullen ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van de ongeveer 2 miljard gulden die in totaal voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg tot 2002 extra beschikbaar komen. Het gaat daarbij om een goede verdeling van dat geld om aan de ene kant de kwaliteit van de zorg door meer personeel op peil te houden en aan de andere kant om het uitbreiden van de zorg waarmee wachtlijsten bestreden kunnen worden. Voor 1999 is er voor verbetering van de opleidingen zijn er in 1999 fiscale faciliteiten voor verpleeghuizen gekomen en is 8 miljoen gulden beschikbaar extra uitgetrokken voor de opleidingen. Dit jaar, 1999, is 47 miljoen extra voor vermindering van werkdruk in verpleeghuizen uitgetrokken. Afspraken voor de komende jaren zullen voor de zomer worden gemaakt.

Het rapport Zorg voor medewerkers in Verpleeghuizenis te bestellen bij Van Loveren&Partners B.V te Beuningen.

Deel: ' VWS 'Meer en deskundiger personeel nodig in verpleeghuizen' '
Lees ook