Ministerie van VWS


Nieuwe visie nodig op jeugd en opvoeden

Vrijdag 19 maart 1999, nummer 23

De nadruk in het publieke debat over jeugdbeleid ligt teveel op risicojongeren en probleemjongeren; die aandacht zou verbreed moeten worden tot de hele jeugd. Alle jongeren ondervinden de invloed op leven en opgroeien van een aantal maatschappelijke trends. Die brengen niet alleen nieuwe kansen en risicos voor jongeren met zich mee, maar stellen ook nieuwe eisen aan de opvoeding. Hiervoor is een nieuwe, richtinggevende visie op jeugd en jeugdbeleid nodig. Dat is niet alleen een taak voor ouders en leerkrachten, maar ook voor bijvoorbeeld buurtwerkers, agenten, politici en ondernemers.

Zicht op jeugd naar Tweede Kamer

Dit staat in het rapport Zicht op jeugd: Vernieuwen en investeren dat in opdracht van de interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek (CJO) is gemaakt door een groep externe beleidsdeskundigen (Buiten CJO). Het bevat aanbevelingen over de jeugdthemas: participatie, tweedeling en sociale cohesie, risicogedrag en geweld / criminaliteit. Vier groepen (jeugd)onderzoekers brachten de meest recente kennis over deze themas vanuit diverse invalshoeken bij elkaar. Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS heeft de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij komt naar verwachting deze zomer met een standpunt.

Belangrijke conclusies uit de overzichten van de jeugdonderzoekers zijn:

- het huidige sociaal-pedagogisch klimaat schiet tekort in het vinden van evenwicht tussen inbreng en eigen keuzes van de jeugd en sturing van volwassenen;

- voorzieningen zijn onvoldoende toegankelijk en de vroegtijdige onderkenning en aanpak van dreigende problemen laat te wensen over;

- bestaande kennis en effectieve aanpakken worden onvoldoende gebruikt; - de achterstand van allochtone jongeren en hun gebrekkige sociale integratie moeten opgelost worden;
- er is geen sluitende aanpak voor de preventie en bestrijding van riskant gedrag, geweld en uitval uit onderwijs en arbeid; de harde kern van jeugd die risico loopt, wordt nog steeds onvoldoende bereikt.

Richtinggevende visie

De Buiten CJO vindt dat (lokale) overheden in overleg een richtinggevende visie moeten ontwikkelen op jeugd en jeugdbeleid en op daaruit voortvloeiend groot onderhoud aan voorzieningen en organisaties voor de jeugd. Verder moet de samenwerking tussen sectoren als onderwijs, arbeid, jeugdzorg, welzijn, jeugdgezondheidszorg en ruimtelijke ordening dwingend worden gestimuleerd, zowel via subsidievoorwaarden als in bestaande en geplande wetgeving.

Nieuwe risicos voor de jeugd moeten beter onderkend en opgepakt worden. De directe inbreng van jeugd is daarbij van groot belang. Daarvoor moeten wel goede instrumenten worden ontwikkeld. Voor organisaties als school, gemeente, jeugdzorg en jeugdwelzijn moet er een meetlat komen waarmee ze zelf (de kwaliteit van) hun sociaal-pedagogisch klimaat kunnen bepalen. Verder vindt de Buiten CJO dat door moet worden gegaan met het integraal bijeen brengen van kennis over jeugd. De nu gebruikte Top-5 van belangrijke jeugdthemas moet onderdeel worden van de landelijke jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het eerste deel van deze monitor wordt eind april uitgebracht door het CBS. Een intersectoraal samengestelde stuurgroep Jeugd en toekomst zou moeten toezien op de uitvoering van de aanbevelingen.

De rapporten zijn vanaf april te koop in de boekhandel.

De nog komende Baliedebatten van de onderzoekers met een jeugdpanel vinden plaats op:
. zondagmiddag 21 maart (thema geweld),
. zondagmiddag 25 april (thema risicogedrag), . zondagmiddag 16 mei (thema zelfsturing en sociale betrokkenheid).

Deel: ' VWS Nieuwe visie nodig op jeugd en opvoeden '
Lees ook