Ingezonden persbericht

VWS presenteert brancherapporten 'nieuwe stijl'

Vandaag verschijnen de zogeheten brancherapporten Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij bevatten feiten en cijfers over de VWS-beleidsterreinen. Deze rapporten, die vandaag met de begroting en Zorgnota aan het parlement worden aangeboden, zijn op verzoek van het ministerie van VWS opgesteld door verschillende instituten. Het gaat om een eerste proeve.

Het is voor het eerst dat de rapporten onder regie van het Ministerie tot stand zijn gekomen. Informatie wordt volgens een vast stramien gepresenteerd en is daarmee beter toegankelijk en op hoofdlijnen vergelijkbaar. De brancherapporten bieden feitelijke achtergrondinformatie bij de Zorgnota, Begroting en Jaarbeeld Zorg. Er zijn ook brancherapporten voor de beleidsvelden preventie, welzijn en sport opgesteld.

Kern van de rapporten vormen de hoofdstukken met de feiten en cijfers over de beleidsterreinen. Deze zijn ­ zoveel mogelijk ­uitgesplitst naar vraag, aanbod en capaciteit, gebruik/productie, financiering en kwaliteit van zorg. Ook worden eventuele knelpunten in de informatievoorziening gesignaleerd.

Nadere uitwerking in komende jaren

De brancherapportage Volksgezondheid bestaat uit de deelrapporten: Preventie (opgesteld door het RIVM), Cure (Nivel), Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg (Trimbos-instituut) en Care (Prismant). De brancherapportage Welzijn en Sport, opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau, beschrijft de terreinen welzijn, jeugd, sport, verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inhoud van de rapporten ligt bij de instituten. Het Ministerie van VWS zal het initiatief nemen om samen met de belanghebbende partijen te komen tot een nadere invulling van de brancherapporten in de komende jaren. Uiteindelijk doel is dat elk brancherapport zo volledig mogelijk rapporteert over de stand van zaken op de beschreven deelterreinen.

Zoekwoorden:

Deel: ' VWS presenteert brancherapporten 'nieuwe stijl' '
Lees ook