Ministerie van VWS

Vitale zorg naar verwachting rond de eeuwwisseling gewaarborgd

Dinsdag 5 oktober 1999, persbericht nummer 96

De vitale gezondheidszorg zal naar verwachting rond de eeuwwisseling gewaarborgd zijn. Om dit te bereiken moeten achterblijvende instellingen wel een extra inspanning leveren. Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de achterblijvende instellingen hiermee voortvarend aan de slag gaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal intensief controleren of instellingen haar aanbevelingen naleven. Het Millennium Platform Zorg (MPZ) biedt ondersteuning aan de betreffende instellingen. Dit schrijft de minister van VWS in een brief bij de twee millenniumrapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die zij vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Rapportage over vitale zorg

De twee millenniumrapportages van de IGZ gaan over de stand van zaken in de vitale zorg en over de stand van zaken in de overige risicosectoren.
Voor de rapportage over de vitale zorg heeft de IGZ alle betreffende instellingen bezocht, te weten ziekenhuizen, Centrale Posten Ambulancevervoer (CPAs), ambulancevervoerders en GGD-en. De rapportage brengt in kaart in welke regios de continuïteit van de vitale zorg gewaarborgd is. Hierbij is met name gekeken naar de spoedeisende hulp, intensive care, hartbewaking en de operatiekamer-capaciteit.

Uit deze rapportage blijkt dat in de meeste van de 28 zorgregios de continuïteit van de vitale zorg bij de millenniumovergang behoorlijk tot goed zal zijn. Sommige zorgregios behoeft extra aandacht. Minister Borst heeft ten aanzien van de achterblijvende zorginstellingen de volgende maatregelen getroffen.

Met de ziekenhuizen, CPA's en ambulancevervoerders die ernstig in gebreke blijven, zijn inmiddels indringende gesprekken gevoerd. De instellingen is te kennen gegeven dat de minister een aanwijzing zal geven op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen indien de instelling de aanbevelingen van de IGZ onvoldoende voortvarend oppakt. De IGZ zal intensief toezicht houden op deze achterblijvende instellingen.
De instellingen die weliswaar niet ernstig in gebreke blijven, maar nog wel een extra inspanning moeten leveren, moeten de minister van VWS per omgaande schriftelijk informeren over de uitvoering van de aanbevelingen van de IGZ. Daarnaast heeft minister Borst de bestuurders van achterblijvende GGD-en nadrukkelijk op hun verantwoordelijkheid gewezen en de coördinerende burgemeesters verzocht waar nodig passende actie te ondernemen.

Minister Borst heeft deze maatregelen genomen om maximale zekerheid te krijgen over de continuïteit van zorg rond de millenniumovergang. Dit neemt niet weg dat instellingen zelf als eerste verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de kwaliteit van de zorg.

Rapportage over de overige risicosectoren

De rapportage over de stand van zaken in de overige risicosectoren, waaronder de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en de bloedvoorziening, is gebaseerd op steekproefsgewijs onderzoek. Uit de rapportage blijkt dat de millenniumproblematiek in deze sectoren minder omvangrijk is dan in de vitale zorg. De belangrijkste conclusie voor deze sectoren is dat de continuïteit met voortzetting van de huidige inzet en aandacht voldoende tot goed gewaarborgd zal zijn. Een enkele sector vergt extra aandacht, waaronder de bloedvoorziening. De IGZ zal bij haar inspectiebezoeken nadrukkelijk aandacht besteden aan de voortgang van de millenniumaanpak bij de bloedbanken.

De Inspectie is sinds begin september bezig met een controleronde langs alle instellingen om te checken of de aanbevelingen worden opgevolgd. Hierover rapporteert de Inspectie begin november wederom aan minister Borst.

IGZ rapportage millennium

Deel: ' VWS verwacht weinig millenniumproblemen in gezondheidszorg '
Lees ook