Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Waardering visitatiecommissie voor vernieuwing scheikunde-onderwijs VU

æDe Visitatiecommissie Scheikunde heeft veel waardering voor de in gang gezette vernieuwing in het scheikunde-onderwijs aan de Vrije Universiteit. Dat de divisie Scheikunde behalve een scheikunde-opleiding ook een farmacochemie-opleiding verzorgt, vindt de commissie zeer positief.Æ Dit stelde prof. dr. A. Stouthamer, voorzitter van de visitatiecommissie, in zijn mondelinge rapportage direct na het visitatiebezoek.

De door de VSNU ingestelde Visitatiecommissie Scheikunde bracht in oktober een bezoek aan de divisie Scheikunde van de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de VU. Als basis voor de visitatie is door de divisie een Zelfstudie opgesteld, een kritische zelfevaluatie van het onderwijs. De visitatiecommissie heeft het onderwijsmateriaal geanalyseerd en gesprekken gevoerd met studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers.

In een mondelinge rapportage van de commissie over haar belangrijkste bevindingen kwam veel waardering naar voren over de in gang gezette vernieuwingen in het scheikunde- en farmacochemie-onderwijs aan de VU. De commissie noemde de nieuwe vijfjarige opleidingen, waarvan dit jaar de propedeuse is gestart, een wezenlijke verbetering. In beide opleidingen wordt de basisopleiding afgesloten met verscheidene afstudeerrichtingen in een drietal profielen: een onderzoek-, een communicatie/educatie- en een maatschappij-gericht profiel. Grote waardering werd eveneens uitgesproken voor het recent ingevoerde leertraject academische vaardigheden. Daarmee beoogt de divisie Scheikunde studenten niet alleen vakinhoudelijk te scholen maar hen ook in staat te stellen andere vaardigheden te ontwikkelen, die nodig zijn in de latere beroepspraktijk.

De recente clustering van Scheikunde, Natuur- en Sterrenkunde en Wiskunde en Informatica tot een nieuwe Faculteit der Exacte Wetenschappen noemde de commissie een goede zaak, met mogelijk positieve effecten op het onderwijs. Daarbij werd met name de toepassing in het onderwijs van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aangehaald.

In de divisie Scheikunde zijn onlangs vijf nieuwe hoogleraren benoemd die een belangrijke impuls zullen geven aan de verdere (inhoudelijke) vernieuwing van het onderwijs. Er zijn concrete plannen voor geïntegreerde onderzoekprojecten, onder andere op het gebied van de bestudering van complexe eiwitmoleculen, die een positieve uitstraling op het onderwijs zullen hebben. De Visitatiecommissie was verheugd bij de nieuwe docenten een warme belangstelling voor onderwijs te constateren. Er worden door de divisie Scheikunde grote inspanningen geleverd op het gebied van voorlichting aan leerlingen en studenten van het vwo en hlo. De commissie was in dit verband zeer te spreken over het vernieuwde hlo-wo instroomprogramma.

Dat de divisie Scheikunde behalve een opleiding Scheikunde ook een opleiding Farma-cochemie (Farmaceutische Wetenschappen) verzorgt, vond de commissie eveneens zeer positief. Beide opleidingen sluiten nauw op elkaar aan zodat studenten die voor de VU kiezen, makkelijk kunnen overstappen en vakken kunnen uitwisselen. Er zijn plannen om het scheikunde- en farmacochemie-onderwijs aan de VU in de toekomst een meer medisch karakter te geven. Vanuit de visitatiecommissie klonk dan ook een impliciete aanbeveling: deze opleidingen verdienen meer studenten.

Naast waarderende opmerkingen had de commissie ook enkele aanbevelingen voor verbetering: de doctoraalstudierendementen, de bibliotheekvoorzieningen en de computervoorzieningen moeten beter worden. Zodra de Visitatiecommissie alle tien opleidingen Scheikunde en Scheikundige Technologie heeft bezocht, wordt een schriftelijke eindrapportage opgesteld, met daarin het eindoordeel en de aanbevelingen van de commissie

voor alle opleidingen. Het eindrapport wordt begin 2000 verwacht.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof.dr. Nico Vermeulen, voorzitter divisie Scheikunde, tel. (020) 444 7590, fax (020) 444 7610 en e-mail: .


03-11-1999 / pb 99.78 / bv

Deel: ' Waardering voor vernieuwing scheikunde-onderwijs VU '
Lees ook