Ministerie van VWS

Wachtlijsten verpleging en verzorging versneld aangepakt

Woensdag 29 maart 2000, persbericht nummer 28

Staatssecretaris Margo Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft met partijen in het veld van verpleging en verzorging afgesproken dat de aanpak wachtlijsten, zoals in 1999 vastgelegd in het plan van aanpak, zal worden versneld en geïntensiveerd.

Extra thuiszorg

Zorgkantoren kunnen, indien nodig, extra uren thuiszorg voor hun cliënten bij thuiszorginstellingen contracteren. Daarmee kunnen zorgkantoren hun wettelijke zorgplicht vervullen. Staatssecretaris Vliegenthart en voorzitter Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland hebben daarover overeenstemming bereikt. Er gelden wel een aantal voorwaarden. De zorgkantoren moeten er op toezien dat de thuiszorginstellingen de reeds afgesproken hoeveelheid zorguren daadwerkelijk leveren. Tevens zal beoordeeld worden of geld dat al eerder ter beschikking is gestelde middelen ook volledig is besteed aan extra zorg. Daartoe zal ook gekeken worden naar de reserves van de thuiszorginstellingen.
Centraal uitgangspunt is in ieder geval dat elke extra gulden ook daadwerkelijk extra zorg oplevert (boter bij de vis). Zorgkantoren zullen hierover resultaatsafspraken maken met de thuiszorginstellingen.
Onder deze voorwaarden is staatssecretaris Vliegenthart bereid voor deze aanvullende afspraken tussen zorgkantoren en thuiszorginstellingen versneld extra financiële ruimte ter beschikking te stellen.
Tevens zijn een aantal maatregelen afgesproken om het vorig jaar gemeenschappelijk vastgestelde plan van aanpak wachtlijsten te intensiveren en te versnellen waar dat mogelijk is.
Taskforce

Staatssecretaris Vliegenthart is met de meerjarenpartijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, provincies, patiënten/consumentenorganisaties) overeengekomen dat er een taskforce komt vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS die onder meer een extra impuls geeft aan de opschoning van de administraties van de wachtlijsten. Dubbeltellingen bijvoorbeeld moeten dan verdwenen zijn. In principe moeten alle wachtlijsten vóór 1 juli 2000 administratief geschoond worden. Per 1 januari 2001 moet de volledige regionale en integrale wachtlijstregistratie gereed zijn.

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Voor verpleeghuizen en de verzorgingshuizen zullen acties worden ondernomen om waar mogelijk versneld extra plaatsen te kunnen realiseren. Het gaat daarbij om het vereenvoudigen en versnellen van procedures, het beter benutten van mogelijkheden in bestaande regelgeving en gebouwen en het ontwikkelen van alternatieve bouwtrajecten. Een snellere uitbreiding van intramurale plaatsen heeft tevens een positief effect op de doorstroming op de wachtlijsten van de thuiszorg.

Tenslotte zullen een aantal afspraken uit het plan van aanpak over de uitvoering van het wachtlijstbeheer met extra energie worden aangepakt. Zoals het vaststellen van landelijke criteria voor de bepaling van de urgentie van de geïndiceerde zorgvrager. Dit zal in mei of juni 2000 zijn afgerond. Zorgverzekeraars Nederland is momenteel al bezig met de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbare wachttijden.

Wachtlijstenquêtes

Staatssecretaris Vliegenthart stuurt vandaag ook de uitkomsten van de wachtlijstenquêtes verpleging en verzorging naar de Tweede Kamer. Het betreft een eerste integrale inventarisatie (nulmeting) gepeild op 1 oktober 1999, op een moment dat de extra wachtlijstmiddelen van vorig jaar nog niet volledig ingezet waren. De onderzoeksgegevens zijn vanwege de gekozen methodiek beperkt vergelijkbaar met eerdere wachtlijstgegevens. Daarnaast is de meting gebaseerd op enquêtegegevens, die op basis van een theoretisch model geschoond zijn. Het beeld wat uit de voorlopig geschoonde cijfers naar voren komt is dat de wachtlijsten van eind 1998 tot begin oktober 1999 redelijk stabiel zijn gebleven.

Verpleeghuiszorg 8.820 (was 8.370)
Verzorgingshuiszorg 19.942 (was 20.308)
Thuiszorg 22.000-26.000 (was 23.000)
Persoonsgebonden budget 2.300-2.900 (was 3.042).

Deel: ' Wachtlijsten verpleging en verzorging versneld aangepakt '
Lees ook