Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

17-02-99, nr. 99-08

Wageningse onderzoeker ontdekt nieuwe spinnendoder

Onlangs is op de Veluwe een spinnendoder gevangen die nog nooit eerder in Nederland is waargenomen. Er bestaat dan ook nog geen Nederlandse naam voor het dier. Spinnendoders zijn verwant aan bijen en wespen en ze leven van spinnen. De vondst is extra bijzonder omdat de nieuw ontdekte soort parasiteert op de Voorjaarsvuurspin (Eresus sandaliatus). Deze spinnensoort is op haar beurt ook weer erg zeldzaam en wordt bovendien in haar bestaan bedreigd.

Vinder van de voor Nederland unieke spinnendoder is Ivo Raemakers die aan de Landbouwuniversiteit Wageningen promotie-onderzoek doet naar de waarde die wegbermen hebben voor de fauna. Hij trof het dier aan in een valpot in de buurt van Oud Reemst op de Veluwe. Raemakers is pas in juni van het afgelopen jaar met zijn onderzoek begonnen 'en het is al meteen raak' meldt zijn promotor professor Karle Sykora verheugd. Ivo Raemakers buigt zich nu het hoofd over een goede Nederlandse naam voor zijn onverwachte vondst.

De spinnendoder (Eoferreola rhombica; Pompilidae) komt doorgaans alleen voor ten zuiden van de Alpen. Zij is waargenomen in Oostenrijk, Italië en Zuid-Frankrijk en benoorden de Alpen alleen in Oost-Duitsland. Hoe ze de Veluwe heeft weten te bereiken is onduidelijk. Verder onderzoek moet ook nog duidelijk maken of het hier om één verdwaalde spinnendoder gaat of dat er zich een hele populatie heeft gevestigd op de Veluwe.

De Eoferreola's rhombica gaan niet zachtzinnig te werk met hun prooi. Ze overmeesteren vrouwtjes Voorjaarsvuurspinnen in hun hol, verdoven hen en leggen er een ei op. De spinnen blijven leven maar worden langzaam opgegeten als de larve eenmaal uit het ei is gekropen.

Het bermonderzoek wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat en is een vervolg op onderzoek naar de waarde van vegetatie voor wegbermen. Volgens Sykora blijkt nu al uit het onderzoek dat je behalve bijzondere planten ook bijzondere dieren in bermen kunt verwachten. Mits bermen goed beheerd worden. Het onderzoek van Raemakers is er onder meer op gericht daar richtlijnen voor aan te reiken.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Van de spinnendoder Eoferreola rhombica; Pompilidae zijn foto's aan te vragen bij de afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-482177 Cat. VL-PL/PM/PR, GRIF-20/22/25

Behandeld door Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177 of (thuis) 0318-415877.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Wageningse onderzoeker ontdekt nieuwe spinnendoder '
Lees ook