expostbus51


Algemeen Verbond BouwBedrijf

WAO-beleid bouw sorteert effect

Bouwwerkgevers zijn verheugd over de uitstroom van WAO.ers. Onderzoek van het SFB laat zien dat de afgelopen zes jaar het aantal WAO.ers in de bouw met 14.000 is afge-nomen tot 80.000 eind 1998. Preventief beleid heeft zijn vruchten afgeworpen. Boven-dien is de kans dat werknemers in de WAO terecht komen in dezelfde periode afgeno-men tot 1,4%. Dat is een halvering van de instroom.

Het AVBB ziet in deze cijfers een bevestiging dat de ingezette koers rond ziekteverzuim en terugdringing van het WAO-volume effect heeft. Bouwbedrijven slagen erin resulta-ten te behalen door preventie en aandacht voor arbeidsomstandigheden en reïntegratie. De tot nu toe gehanteerde combinatie van verbetering van regelgeving, het maken van haalbare afspraken en een evenwichtige en duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgevers, werknemers en overheid begint te werken.
De positieve ontwikkeling laat onverlet dat het de komende jaren noodzakelijk is en blijft om via gerichte aandacht het aantal (werkloze) WAO-ers verder terug te dringen. Op dit moment bedragen de totale kosten van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in de bouw ca. 400 miljoen per jaar. Het is van groot belang deze kosten verder te verlagen door te voorkomen dat vakbekwaam en ervaren personeel buiten het arbeidsproces komt te staan.
Werkgevers in de bouw werken daaraan, zelfstandig en samen met de vakbeweging, langs drie lijnen.
Allereerst preventie door aandacht voor arbeidsomstandigheden. De bouw voert al jaren een actief arbo-beleid. Zowel op bedrijfstakniveau, bijvoorbeeld door praktische richtlij-nen te geven over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, als op bedrijfsni-veau, bijvoorbeeld door het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te stimuleren. Bedrijfsleiding en medewerkers op de bouwplaats dragen hierin elk hun ver-antwoordelijkheden. Ook de komende tijd blijft de bouw op deze fronten actief. In de tweede plaats door te zoeken naar betere samenwerking tussen individuele bedrij-ven, arbo-diensten en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Met het SFB zijn concrete af-spraken gemaakt om de contacten tussen werkgevers, arbo-diensten en medewerkers van SFB Uitvoeringsinstelling te verbeteren door o.a. ondernemingsgericht te gaan wer-ken met vaste contactpersonen.
In de derde plaats door in samenwerking met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid te wer-ken aan reïntegratie van WAO-ers. Met het SFB zijn afspraken gemaakt om in twee re-gio.s te experimenteren met een meer fundamentele aanpak. Zo ontbreekt op dit mo-ment in belangrijke mate het inzicht in de mogelijkheden tot reïntegratie op het niveau van de individuele arbeidsgehandicapte en het daardoor snel kunnen inspelen op de be-staande vraag op de (regionale) arbeidsmarkt. In de visie van het AVBB is het belangrijker deze lijnen vast te houden en door te zetten dan bijvoorbeeld te pleiten voor ontslagverboden of werkgevers te dwingen 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Ook suggesties om het arbo-beleid en het eer-ste ziektejaar weer tot een publieke verantwoordelijkheid te maken wijst het AVBB af. Het is beter om door een combinatie van verbetering van de uitvoeringspraktijk van de WAO, ondersteunende maatregelen op bedrijfstakniveau en gedoseerde financiële prik-kels voor individuele werkgevers te zorgen dat op de werkvloer concrete vooruitgang geboekt wordt. Naast dat werkgevers en werknemers op de bouwplaats zich meer be-wust zijn van de arbo-risico.s en zich verder inspannen om gevaar opleverende situaties te voorkomen.
Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf is de overkoepelende werkgeversorganisatie van de uitvoerende bouw in Nederland.

Den Haag, 4 februari 1999

Deel: ' WAO-beleid bouw sorteert effect '
Lees ook