Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking waterbodemverontreiniging Zoutsloot en Grote Sluis te Harlingen

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat, naar aanleiding van de door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden toegezonden rapportage van het saneringsplan, een ontwerpbesluit is opgesteld betreffende de verontreiniging van de waterbodem in de Zoutsloot en Grote Sluis te Harlingen.

In een ontwerpbeschikking is door Gedeputeerde Staten besloten:


1. op grond van artikel 29, eerste lid, van de Wet bodembescherming vast te stellen dat de waterbodemverontreiniging in de Grote Sluis te Harlingen één geval van ernstige verontreiniging betreft;


2. op grond van artikel 37, eerste en tweede lid, van de Wet bodembescherming vast te stellen dat pro forma sprake is van urgentie om het onder 1. bedoelde geval van ernstige bodemverontreiniging te saneren. Met de sanering moet worden gestart binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden.


3. op grond van artikel 39, tweede lid, Wet bodembescherming, in te stemmen met het voorgelegde saneringsplan om het onder 1. bedoelde geval van ernstige bodemverontreiniging en het ernstig geval Zoutsloot te saneren. Het saneringsplan maakt deel uit van deze beschikking (met inachtneming van de aan de beschikking verbonden voorwaarden).

U kunt de stukken inzien
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 oktober 1999 gedurende vier weken ter inzage bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, kamer 150, en in het stadhuis, gebouw 'De Groenlandsvaarder', aan de Voorstraat 35 te Harlingen, op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (vrijdags tot 16.00 uur). Bovendien buiten kantooruren na telefonische afspraak (telefoonnummer 0517-492222).

Gedurende de termijn van inzage bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid hun mening op de rapporten schriftelijk of mondeling naar voren te brengen bij
Gedeputeerde Staten van Fryslân
Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden.
Als men dit mondeling wenst te doen, moet er een afspraak gemaakt worden.

Informatie
Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de projectleider, mevrouw S. Raabe, tel. 058 2925737.

Deel: ' Waterbodemverontreiniging Zoutsloot en Grote Sluis Harlingen '
Lees ook