waterleidingmaatschappij drenthe

waterleidingmaatschappij drenthe (wmd) op world water fair

van 17 tot 22 maart presenteert de waterleidingmaatschappij drenthe (wmd) duurzame ontwikkelingen op watergebied op de wereld water fair in het congrescentrum in den haag. in stand nummer 33 toont de wmd het project "Water voor de Masai" en duurzame waterwinning en natuurontwikkeling in Annen en Breevenen. Op donderdag 16 maart opent ZKH de Prins van Oranje Willem-Alexander) de Fair. Tijdens deze gelegenheid bezoekt de eerste vrouwelijke voorzitter van het watercomité uit Osaroni, Kenia, de stand van de WMD.

Op vrijdag 17 maart organiseert de WMD samen met de Indonesian Netherlands Association (INA) een Round Table Forumdiscussie onder leiding van Victor Deconinck. Woordvoerders op hoog politiek niveau discussiëren over de mogelijkheden van samenwerking tussen de Nederlandse en Indonesische waterleidingbedrijfstak. Het is de bedoeling een Memorandum of Understanding (MOU) tussen de Nederlandse en Indonesische waterleidingbedrijfstak voor te bereiden.

De stand van de WMD op de World Water Fair

Waterwinning en natuurontwikkeling in Annen
Waterwinning en natuurontwikkeling in Annen
Waterwinning en natuurontwikkeling in Annen

Met beeld, tekst en geluid presenteert de
WMD de duurzame aanpak voor de uitbreiding
van het pompstation in Annen. Het nieuwe station gebruikt straks Groene Stroom in de vorm van zonne-, wind- en waterenergie. Ook kan het station zelf energie opwekken. Op de daken van twee reinwaterkelders komen hiervoor photovoltaïsche zonnepanelen die een jaarlijks elektriciteitsopbrengst van 150.000 kWh kunnen realiseren. Hiermee beschikt de WMD in 2000 over één van de grootste zonne-energiecentrales in Europa. De nieuwe waterwinning in Breevenen hangt samen met een natuurontwikkelingsproject. De WMD heeft de mogelijkheden onderzocht om water te winnen in combinatie met natte natuurontwikkeling. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat het mogelijk is om de grondwaterstand in Breevenen weer op het oorspronkelijke niveau van het maaiveld te krijgen en te houden. Zo kan een kwelafhankelijke natuur tot ontwikkeling komen met een natte vegetatie. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om straks grondwater te winnen uit dit gebied zonder dat dit de natuurontwikkeling verstoort.

Voor meer informatie over dit project kunt u de folder aanvragen bij Waterleidingmaatschappij Drenthe:
Postbus 18
9400 AA Assen
E-Mail: info@wmd.nl

Water voor de Masai
Water voor de Masai
Water voor de Masai

Bij de presentatie van het waterproject in Kenia
laat de WMD zien dat zij werkt aan duurzame
beschikbaarheid van schoon drinkwater voor iedereen. In de uitgestrekte steppen van het Kajiado-gebied in Kenia wonen groepen Masai. Van oorsprong zijn de Masai nomaden, die met hun vee meetrokken naar grazige gebieden. In de loop van de tijd zijn de families bij elkaar gaan wonen op vaste plaatsen. Hun kuddes omvatten soms duizenden dieren en zijn hun enige middel van bestaan. De behoefte aan water is groot voor zowel de bevolking als hun kuddes. De bestaande grondwaterputten functioneren echter niet of slecht. Het ontbreekt aan een goede organisatie voor onderhoud en aan de financiële middelen hiervoor. Met het project 'Water voor de Masai' wil de WMD in samenwerking met AMREF Flying Doctors in vijf jaar tijd 60 putten herstellen. In 1999 is gestart met de rehabilitatie van 15 putten. Inmiddels beschikken een school en een ziekenhuis al over schoon drinkwater. De doelstelling is om op lange termijn de watervoorziening veilig te stellen door het opleiden van de lokale bevolking.

Voor meer informatie over dit project kunt u de folder aanvragen bij Waterleidingmaatschappij Drenthe:
Postbus 18
9400 AA Assen
E-Mail: info@wmd.nl

Round Table Forumdiscussie

Water, de brug naar samenwerking tussen Nederland en Indonesië De WMD organiseert samen met de Indonesian Netherlands Association (INA) een Round Table Forumduscussie op vrijdag 17 maart van 17.30 uur tot 19.00 uur onder leiding van Victor Deconinck. Het onderwerp van gesprek is een verkenning van het hele scala aan mogelijkheden voor samenwerking; van lichte twinning tot commerciële participatie. Daarnaast is het de bedoeling een Memorandum of understanding (MOU) tussen de Nederlandse en Indonesische waterleidingbedrijfstak voor te bereiden.

In de jaren '80 bestond er een twinningsrelatie tussen Indonesische en Nederlandse waterleidingbedrijven. Deze relatie was met name gericht op uitwisseling van kennis en het bevorderen van de ontwikkeling van de drinkwatervoorziening. Na een periode van zinvolle samenwerking is er een soort stand still ontstaan. Door de veranderende opvattingen op de internationale watermarkt (in veel landen is water een marktartikel geworden) en de problematiek van de economische crises in Azië moet deze relatie herijkt worden. Gedurende de laatste jaren is de politieke structuur in Indonesië drastisch veranderd en staat de Indonesische overheid open voor allerlei vernieuwende vormen van samenwerking.

Het waterleidingbedrijf van de stad Ambon en de WMD hebben in 1998 een joint venture agreement ondertekend, om een nieuwe gemeenschappelijke watermaatschappij in Ambon op te richten met de naam DSA. Vanaf 1 januari 1999 is het bedrijf van start gegaan volgens het maatschappelijke nutsprinipe. De winst die de onderneming maakt blijft in het bedrijf en dient om het waterbedrijf te versterken (not-for-profit). De doelstelling van DSA is duurzame beschikbaarheid van schoon drinkwater gedurende 24 uur per dag, voor alle inwoners van Ambon en op de langere termijn voor de gehele Molukken. De activiteiten van DSA richten zich allereerst op het verbeteren van het serviceniveau van de drinkwatervoorziening. Op dit moment heeft slechts 25% van de stad een drinkwateraansluiting en is er gemiddeld drie uur per dag water beschikbaar.

Deel: ' Waterleidingmaatschappij Drenthe op World Water Fair '
Lees ook