PERSBERICHT15 maart 2000 (relevant voor World Water Forum, achtergrondinformatie en cartoon beschikbaar)

Waterpakt (*) oordeelt aan vooravond Wereld Water Forum

"The Good, the Bad and the Ugly” van het
Nederlandse waterbeleid

Het Nederlandse waterbeleid heeft de afgelopen jaren heel wat bereikt. Maar waar blijven kansen liggen en waar wordt er ronduit met de pet naar gegooid? Aan de vooravond van het tweede Wereld Water Forum maakt Stichting Waterpakt (waarin verenigd: Waddenvereniging, Stichting Reinwater, Stichting De Noordzee en IJsselmeervereniging) de balans op: The Good, The Bad and The Ugly.

The Good
Toegegeven, er zijn heel wat daden gesteld. Afgelopen jaren is bijvoorbeeld de industrie een stuk schoner gaan produceren. Voor veel probleemstoffen zijn de lozingen meer dan gehalveerd ten opzichte van 1985. Rioolwater wordt flink gezuiverd alvorens het wordt geloosd. Ook zijn er veel mooie voornemens: Het Nederlandse water- en milieubeleid gaat uit van een vrijwel schoon milieu in 2010 en van gesloten productiekringlopen in 2020 (geen lozingen meer). En met de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) treedt waterbeherend Nederland een nieuwe fase binnen: de strijd tegen het water maakt plaats voor het samenwerken mét het water. Enkele goede voorbeelden:

·       regenwater,
voorheen zo snel mogelijk afgevoerd naar zee, wordt voortaan langer vastgehouden om verdroging en inklinking (bodemdaling!) te kunnen tegengaan.

·       er
worden 'natte' gebieden aangewezen om piekafvoeren van de rivieren te kunnen opvangen en er wordt rekening gehouden met bouwen in de uiterwaarden.

·       natuurontwikkeling
bij rivieren wordt bevorderd met glooiende oevers, moerasgebiedjes en rietkragen in plaats van alleen harde rivierdijken.
·       het
minder rigide vastleggen van de kustlijn: wel degelijk kustverdediging, maar dan op een intelligente, 'natuurlijke' manier.
The Bad
Toch blijkt in de praktijk dat het nog lang niet overal rozegeur en maneschijn is. Zo krijgt schoon water nog steeds niet volop de ruimte. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat ondanks alle voorziene maatregelen de mooie doelen voor 2010 en 2020 onbereikbaar zijn. De daden blijven ver achter bij de mooie woorden.

Enkele willekeurige voorbeelden:

·       de
bloembollenteelt groeit nog altijd, vaak juist in gebieden met zoute kwel. Zo moet zoet water worden verspild voor zoutbestrijding door middel van doorspoelen.

·       ondanks
alle vooruitgang worden nog steeds grote hoeveelheden zware metalen, ontsmettingsmiddelen of warm koelwater geloosd op het oppervlaktewater. Zo komen er dankzij Hoogovens nog steeds PAK’s en zware metalen in het water en zijn Nederlandse energiecentrales nog altijd verantwoordelijk voor de lozing van warm koelwater, waardoor zuurstofproblemen optreden.
Kleine verspreide vervuilingsbronnen veroorzaken tegenwoordig voorál de stagnatie in de verbetering van de waterkwaliteit. Op weg naar echt schoon water zijn wij nog maar pas halverwege. Het dichtbevolkte Nederland telt nog grote aantallen kleine vervuilingsbronnen, zoals:

·       Bestrijdingsmiddelen
uit landbouw, tuinbouw, veeteelt.

·       Zink,
lood en koper die weglekken uit dakgoten en waterleidingen.
·       Giftige
PAK's uit de uitlaten van auto's en schepen.

·       TBT-gif
en koper uit aangroeiwerende verven op scheepswanden.
·       Nederland
heeft nog een fors mestprobleem ten koste van de Nederlandse bodem en het grond- en oppervlaktewater. Zelfs ondanks de betere plannen zal algensoep de Nederlandse wateren nog tot ver in deze eeuw doen kleuren en geuren. Nederland voldoet dan ook lang niet aan de Europese nitraatrichtlijn en is daarvoor onlangs veroordeeld door de Nederlandse rechter. Ook zal Nederland dit binnenkort moeten uitleggen bij het Europese Hof. Op veel terreinen zijn er nu wel genoeg milieuregels. Maar die regels moeten dan ook wel worden uitgevoerd en gehandhaafd. Dat vergt ook soepele samenwerking (en geen tegenwerking of vliegenafvangerij van overheden onderling).

·       Helaas
ligt er op het vlak van de bestuurlijke afstemming van milieuregels nog vaak een schone taak.

The Ugly
Tenslotte constateren de Waterpakt-organisaties nog een aantal issues waar het Nederlandse beleid nog absoluut tekort schiet:

·       Gif
in dieren en voedsel
Nog altijd is de economie niet echt gericht op schoon produceren. De chloorindustrie is in Nederland bijvoorbeeld nog steeds niet stopgezet. Dat heeft talrijke ecologische én economische gevolgen: voortplantingsproblemen bij zoetwater- en zeezoogdieren en vogels (otters, zeehonden, walvissen, schelpdieren, eenden en futen), ongezond hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen en dioxinen in veel vissoorten en miljardenkosten voor het verwijderen van bestrijdingsmiddelen en nitraten uit drinkwater.


·       Bagger
en waterbodems
In nagenoeg alle Nederlandse oppervlaktewateren licht matig tot sterk vervuild slib op de waterbodem. De overheid weet niets anders te bedenken dan een groot aantal diepe gaten te graven en het giftige slib daar maar in te gooien!


·       Ontbreken
internationale regelgeving
Nog altijd ontbreken er duidelijke en goede regels voor het zeegebied buiten de 12-mijlszone. Daarom mogen plantaardige oliën zoals paraffine gewoon gedumpt worden terwijl zeevogels daar wel degelijk aan doodgaan. Goede controle op schadelijke en onwenselijke ontwikkelingen ontbreekt zoals treurig genoeg blijkt uit het plan voor een commerciële zendmast in de Noordzee bij Nederland en de overbevissing in de Noordzee.

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

-     einde
bericht        - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Waterpakt oordeelt aan vooravond Wereld Water Forum '
Lees ook