Gemeente Alkmaar


23 mei 2002

Waterplan Alkmaar leidt tot beter watersysteem voor mens, plant en dier

De gemeente Alkmaar werkt de komende tien jaar samen met de waterschappen Het Lange Rond en Groot-Geestmerambacht en het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen aan een gezond en duurzaam watersysteem in Alkmaar voor mens, plant en dier. De gezamenlijke visie van de vier organisaties op de toekomst van de Alkmaarse vaarten, grachten, sloten en singels staat in het Waterplan Alkmaar 2002-2012. Het plan wordt vanavond tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd.

Het water in Alkmaar verdient meer kansen, vinden de vier organisaties. Vanuit het besef dat een beter waterbeheer alleen kans van slagen heeft bij een goede samenwerking, hebben de gemeente Alkmaar en de drie waterschappen samen het Waterplan opgesteld. Dit sluit aan op rijksbeleid van het Ministerie van VROM, dat stelt dat gemeenten en waterschappen samen een visie moeten ontwikkelen op waterbeheer. In het plan is veel aandacht voor het maken van eenduidige afspraken over beheer en onderhoud van sloten, vaarten, grachten en singels. Andere onderwerpen in het plan zijn het zorgvuldig omgaan met oppervlaktewater, rioleringsbeheer, (het voorkomen van) vervuiling van vaarten en grachten, het baggeren van waterlopen en het voorkomen van wateroverlast. Tevens is er grote aandacht voor de natuurwaarden in en langs de watergangen en het recreatief gebruik van water.

Enkele concrete voorbeelden van projecten uit het plan zijn:
* Er komt een omvangrijk baggerprogramma. Om dit programma te realiseren zal het totale baggerbudget verdrievoudigd moeten worden. Alle watergangen met voor de omgeving schadelijke bagger worden onderzocht. Als blijkt dat de verontreinigde bagger schadelijk is voor het watersysteem en de directe omgeving, dan wordt de bagger verwijderd. De watergangen worden volgens een nieuw onderhoudsplan onderhouden. De aanpak van de waterbodems zal veel effect hebben. Stoffen die schadelijk zijn voor het milieu worden verwijderd. Er ontstaan kansen voor planten en vissoorten die zich nu nog niet thuis voelen in het Alkmaarse water. De doorstroming van het water wordt op veel plaatsen verbeterd, omdat ook de waterdiepte vergroot wordt. Zo ontstaat een schoon watermilieu.

* de waterkwaliteit in de Oudorperpolder, Overdie en Achtermeer wordt verbeterd. De waterkwaliteit gaat er sterk op vooruit dankzij het baggerprogramma en de aanpak van de riooloverstorten. Daarnaast worden maatregelen getroffen om een betere doorstroming en circulatie van het water te bereiken en minder vervuild water in te laten. De Oudorperpolder is vooruitlopend op deze afspraken vorig jaar al onder handen genomen.

* Op het gebied van de waterrecreatie gaat er in Alkmaar veel gebeuren. Er komen nieuwe kano- en roeiroutes, maar ook betere faciliteiten voor vissers. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van oevers wordt groter, terwijl stremmingen in vaarroutes worden opgeheven.

* Alkmaar krijgt meer natuurvriendelijke oevers. Watergangen worden natuurvriendelijk onderhouden. Verdiepingen of het aanbrengen van vooroevers zullen leiden tot meer kansen voor plant en dier.

Actie
De eerste vijf jaar zullen waterkwantiteit en waterkwaliteit voorrang krijgen. Er worden maatregelen getroffen om schoon water langer vast te houden en de doorstroming te verbeteren. De riooloverstorten worden ook in de eerste vijf jaar aangepakt. Het baggerprogramma wordt gestart. Verontreiniging van waterbodems wordt aangepakt als er schade is voor waterkwaliteit of omgeving. Natuurbevorderende maatregelen worden verspreid over tien jaar. De herinrichting van oevers die in combinatie met andere maatregelen kan worden uitgevoerd, krijgt voorrang. De kleinere recreatievoorzieningen worden zoveel mogelijk betrokken bij grotere projecten in de eerste vijf jaar; verder is er een spreiding over tien jaar.

Kosten
De totale kosten van de maatregelen bedragen voor de hele planperiode ongeveer 25 miljoen en worden over de gemeente en de waterschappen verdeeld. De uitvoering van een deel van de maatregelen, namelijk 4 miljoen, is afhankelijk van eventuele rijkssubsidies. De werkzaamheden zullen voornamelijk uit bestaande budgetten worden betaald. Per 1 januari 2003 fuseren de waterschappen tot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Samen met de gemeente Alkmaar neemt dit waterschap vanaf volgend jaar de uitvoering van de gemaakte afspraken voor haar rekening. Beiden bekijken dan ook de financiële dekking voor de periode 2004 en daarna. Door het verwerven van rijkssubsidies moeten de effecten op de woonlasten beperkt blijven.

Voorlichting
De besturen van de vier organisaties presenteren hun voorstellen tijdens een voorlichtingsavond op donderdag 23 mei in restaurant Koekenbier, Kennemerstraatweg 16, Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Iedere belangstellende is daar welkom.

Bovendien ligt het plan vanaf donderdag 23 mei gedurende 14 dagen ter inzage op de volgende adressen:

* Gemeente Alkmaar in het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 in Alkmaar;

* Waterschap Groot Geestmerambacht, W.M. Dudokweg 47, Heerhugowaard en

* Het Lange Rond, Arcadialaan 40, Alkmaar,
tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.30 uur; vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Deel: ' Waterplan Alkmaar leidt tot beter watersysteem '
Lees ook