Gemeente Eemsmond


Projectennieuws

Waterplan

woensdag 29 mei 2002

Integraal en duurzaam
De laatste jaren is de waterproblematiek in ons land aanzienlijk toegenomen. Om die problematiek het hoofd te bieden, moeten we op een integrale en duurzame manier met water omgaan. De gemeente Eemsmond wil hieraan een bijdrage leveren, en daarom stellen we een Waterplan op. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De provincie Groningen vraagt in het Provinciaal Omgevings Plan (POP) dringend om het opstellen van gemeentelijke waterplannen. De gemeente Eemsmond is in dit verband door de provincie aangewezen als pilotgemeente.

Stand van zaken
Op dit moment werken we aan een watervisie voor de komende 30 jaar. Deze toekomstvisie is een van de peilers onder het Waterplan. We raadplegen allerlei deskundigen en betrokkenen. Niet alleen binnen de gemeente, provincie en het waterschap, maar ook daarbuiten. Op 28 februari 2002 is er een Gebiedsatelier geweest. Allerlei instanties (zoals buurt- en dorpsverenigingen, watersportverenigingen, hengelclubs, het NLTO, de VVV en de stichting Natuur en Landschap) hebben hier de gelegenheid gekregen om een bijdrage te leveren aan de toekomstvisie.

Tijdsplanning
Op basis van de toekomstvisie stellen we een concept Waterplan op. De planning is dat dat concept in augustus klaar is. Het concept is de basis voor een forumdiscussie, die in september plaatsvindt. De resultaten daarvan verwerken we in het Waterplan. Vervolgens wordt het plan vastgesteld.

Meerwaarde
Het opstellen en uitvoeren van een Waterplan zorgt voor meer effectiviteit in het waterbeheer. De watervisie biedt een duidelijke koers voor de toekomst. De integrale aanpak levert betere afstemming van verschillende belangen op. Bovendien is er afstemming in de regio. En de betrokkenheid van burgers en belangenorganisaties bij het opstellen van het Waterplan zorgt voor draagvlak.

Deel: ' Waterplan gemeente Eemsmond '
Lees ook