Waterschap Groot Salland

(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau Communicatie van het Waterschap Groot Salland: 038-4557216/218)

Zwolle, 8 augustus 2001

Waterschap Groot Salland presenteert bestuursprogramma

"Water in goede banen", dat is het motto voor de komende bestuursperiode van Waterschap Groot Salland. Vandaag is het bestuursprogramma 2001-2004 gepresenteerd waarin Groot Salland zijn visie op het waterschap en zijn taken heeft omschreven. Door veranderingen in de waterschapswereld en maatschappelijke ontwikkelingen kiest het waterschap er voor deze visie uit te dragen. Begin dit jaar is een nieuw bestuur gekozen met acht nieuwe gezichten. Daarom leek dit het geschikte moment om met "Water in goede banen" te komen. In het bestuursprogramma kunnen burgers lezen wat de voornemens zijn voor de komende jaren en wat zij van het waterschap mogen verwachten.

Samenwerkende mede-overheid

Kernwoorden van het bestuursprogramma zijn veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk optimum. Het waterschap denkt dat te kunnen bereiken door nog meer samen te werken. Samenwerking met collega-waterschappen, mede-overheden en organisaties moet er toe leiden dat het beste resultaat wordt verkregen tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten. Dan gaat het niet alleen om het financiële resultaat. Het gaat ook om een afweging van alle belangen waar het waterschap in zijn taakuitoefening rekening mee moet houden; landbouw, natuur en milieu, wonen, werken en recreëren.

Communicatie

Samenwerking vraagt om goede communicatie. Ook voor het kunnen maken van een juiste belangenafweging is veel overleg en voorlichting nodig. Daarom zal het contact met burgers en doelgroepen geïntensiveerd worden door informatiebijeenkomsten en overleggen en door gebruik van nieuwe ontwikkelingen zoals interactieve planvorming, waarbij het waterschap belanghebbenden al in een vroeg stadium betrekt bij de ontwikkeling van nieuw beleid. De mogelijkheden van het internet zullen daarbij uiteraard gebruikt worden.

Kijk op water

Naast de manier waarop het waterschap de taak denkt in te vullen, besteedt het bestuursprogramma ook aandacht aan het resultaat van het waterschapswerk. Het programma geeft concreet aan wat er moet gebeuren in de komende jaren. Hoe dat gaat gebeuren legt het waterschap vast in het Waterbeheersplan 2002-2006. Dit document, dat als titel "Kijk op water" heeft meegekregen is in concept gereed en wordt dit najaar vastgesteld door het algemeen bestuur.


--- einde persbericht---

Deel: ' Waterschap Groot Salland presenteert bestuursprogramma '
Lees ook