Waterschap Vallei & Eem

Waterschap start werkzaamheden nieuw natuurgebied in Leusden

Waterschap Vallei & Eem is vorige week gestart met de werkzaamheden om het voormalige baggerdepot langs het Valleikanaal om te vormen in een natuurgebied. Het terrein ligt in Leusden, ten zuiden van het Valleikanaal tussen de A28 en het kantoor van Waterschap Vallei & Eem. De werkzaamheden duren tot eind maart.

Pleisterplaats
Het toekomstige natuurgebied gaat de naam 'De Pleisterplaats' dragen. Het wordt een soort pleisterplaats voor planten en dieren die zich via de ecologische verbindingszone van het Valleikanaal gaan verplaatsen. Een ecologische verbindingszone is een smalle strook natuur die natuurgebieden met elkaar verbindt. Het is de bedoeling dat het waterschap het gehele Valleikanaal in de toekomst als ecologische verbindingszone inricht.

De stad Amersfoort vormt een flinke drempel voor de verplaatsing van dieren en planten langs de verbindingszone. De Pleisterplaats, aan de rand van de stad, is dan ook uitermate geschikt om nieuwe energie op te doen voor of na afloop van de grote oversteek door de stad.

Werkzaamheden
De werkzaamheden veranderen het gebied niet drastisch. Het baggerdepot is al sinds mei 2000 niet meer in gebruik en er is inmiddels al een mooi stukje natuur ontstaan. De grootste aanpassingen zijn een open verbinding met de vijver rond het kantoor van Waterschap Vallei & Eem en het Valleikanaal, de aanleg van een wandelpad en het planten van bosschages. De kades rond het depot zijn vorige maand al verwijderd. Verder zal het terrein gaan bestaan uit ondiepe poelen, moeras en schraalland. Veel waterdieren en planten zullen zich hier thuis gaan voelen.

Gebruikt als baggerdepot
Het gebied is gebruikt voor het opslaan van bagger uit het Valleikanaal. Het waterschap heeft van september 1999 tot april 2000 het Valleikanaal in Amersfoort gebaggerd en voerde de bagger af naar het depot. Hier kon het zand gescheiden worden van het slib, waarna het met vrachtwagens werd afgevoerd. Het terrein is eigendom van de gemeente Leusden en is voorheen in gebruik geweest als grasland. Voordat het waterschap het gebied in gebruik nam als baggerdepot, spraken de gemeente Leusden en het waterschap af dat het waterschap het gebied na afloop van het werk zou inrichten als natuurgebied.

Het terrein blijft eigendom van de gemeente Leusden, die het na de herinrichting ook verder zal beheren en onderhouden. Landschapsbeheer Utrecht heeft een beheers- en onderhoudsplan voor het gebied gemaakt.

Persbericht d.d. 25-2-2003 ( 2003/08 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Waterschap start werkzaamheden nieuw natuurgebied in Leusden '
Lees ook