UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Waterschappen steunen Nationaal Bestuursakkoord Water

De 48 Nederlandse waterschappen zijn bereid het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) te ondertekenen. De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft hiertoe besloten.

Over het NBW is onlangs na maandenlange onderhandelingen een akkoord bereikt door vertegenwoordigers van het Rijk met de overkoepelende organisaties van provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (Unie van Waterschappen). De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met het akkoord, dat in het kabinet was ingebracht door de demissionaire staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, M. Schultz van Haegen.

Het doorslaggevende argument voor de waterschappen om het 'waterpact' breed te steunen, is het feit dat de vier overheden voor het eerst in gezamenlijkheid een 'contract' sluiten over het waterbeheer in Nederland. De waterschappen beschouwen dat als 'winst'.

De Waterschappen hebben echter ook kritiek op het NBW. Het akkoord is in de ogen van veel waterschappen onvolledig. De teksten zijn bovendien lang niet altijd duidelijk. Op de nodige terreinen moet zeker nog nadere overeenstemming worden bereikt, vinden de waterschappen.

De vier overheden leggen in het NBW vast hoe, met welke middelen en afspraken, en langs welk tijdspad tot 2050 zij de 'grote wateropgave voor Nederland in de 21e eeuw willen aanpakken'. Benadrukt wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Omschreven wordt wie, wat doet.

Het NBW heeft tot doel om het Nederlandse watersysteem (het stelsel van rivieren, kanalen, sloten, rioleringen etc.) in 2015 weer op orde te hebben en daarna op orde te houden. Het stelsel moet in 2015 klaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering (meer en heviger neerslag), zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking.

De vier partners in het NBW zijn het erover eens dat er sprake is van een grote 'ruimtelijke opgave' in Nederland. De Unie van Waterschappen meldde dit eind vorig jaar al in een open brief aan de Nederlandse politiek. Alles bijeen enige honderdduizenden hectares land zullen tot 2015 een waterbergende en vasthoudende functie moeten krijgen.

Volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water is in de periode 2003-2015 ongeveer 8 miljard euro nodig om het watersysteem op orde te brengen en in de periode 2003-2050 is zelfs 16 miljard euro nodig. Voor de kortere termijn (2003-2007) is al een maatregelenprogramma in zicht. Dat programma vergt circa 1,3 miljard euro.

De benodigde investeringen komen vooral voor rekening van de waterschappen. Er is onder enig voorbehoud wel sprake van een mogelijke éénmalige rijksbijdrage van 100 miljoen euro voor de periode 2004-2007. Deze co-financiering is dan bedoeld als impuls voor een snelle start van het nieuwe waterbeleid.
Het kabinet heeft daarbij aangetekend dat de vraag hoe het bedrag van 100 miljoen Euro beschikbaar komt, afhankelijk is van de uitkomsten van de (in)formatiebesprekingen over het nieuwe regeerakkoord en van het kabinetsberaad over de Voorjaarsnota.

De Unie van Waterschappen dringt er bij het rijk op hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Het zou een mooi 'gebaar' zijn van het rijk als genoemd bedrag snel ter beschikking komt, menen de waterschappen. De uitvoering van het nieuwe waterbeleid zou er ook door bespoedigd kunnen worden.

De waterschappen hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd welke maatregelen zij zelf in het kader van het ruimte-voor-water beleid zullen moeten nemen. Zij spannen zich vanzelfsprekend in deze maatregelen uit te voeren. Daarvoor zullen zij de komende jaren 680 miljoen euro investeren. Met genoemde bedragen is het mogelijk nog dit jaar concreet te beginnen met de uitvoering van enkele koploperprojecten in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Groningen/Drenthe.

Basis voor het NBW zijn de 16 deelstroomgebiedsvisies die de afgelopen maanden onder auspiciën van de provincies tot stand zijn gekomen. De waterschappen hebben in deze visies ruim 250 projecten aangedragen die op een of andere manier in aanmerking komen voor uitvoering in het kader van het nieuwe waterbeleid.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Jelle Leenes, woordvoerder van de Unie van Waterschappen (tel. 070-3519775 of 06-53175864).


-Einde persbericht-

17 mrt 03 16:29

Deel: ' Waterschappen steunen Nationaal Bestuursakkoord Water '
Lees ook