universiteit van amsterdam

persbericht 3 juni algemene waterschapspartij

binnenkort zijn er verkiezingen. het gaat overal over, behalve over het water. intern wordt er echter gevochten over de toekomst van het waterbeheer.

iedereen wil het water
de provincies vechten voor hun bestaan en willen de watertaak van de waterschappen overnemen. de gemeenten zien kansen om samen met de waterschappen mogelijk veel geld te bespare en het rijk is op zoek naar veel geld. de algemene waterschapspartij wil dat de huidige 26 waterschappen zich ontwikkelen tot ca. 20 waterautoriteiten die direct verantwoording afleggen aan de minister van verkeer & waterstaat. voor een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt is het waterbeheer van levensbelang en zou bestuurlijk niet moeten hoeven concurreren met straaljagers, jeugdzorg, files of andere "hot-items" van de politiek.

Veiligheid

De commissie Veerman heeft aangedrongen op uitvoering van de deltawet om de dijken op sterkte te brengen, voor de toekomst adviseert ze zelfs een verhoging van de veiligheidsfactor van de dijken met een factor 10. Om deze lange termijn kerntaak te realiseren moeten de waterschappen niet gehinderd worden door korte termijn problemen van de regionale politiek! De Algemene Waterschapspartij pleit er voor om de versterking van de dijken langs de kust, het zogenaamde hoogwaterbeschermingsprogramma, in zijn geheel door de waterschappen uit te laten voeren en te financieren. Nu moet het rijk meebetalen, maar doet dat niet! Zo komt de overheid haar eigen wetten niet na; ze kan het dus beter laten aan een verantwoordelijke partij.

Gebiedsgericht werken

Doelmatigheid is een vereiste. Gebiedsgericht werken is hierin de beste strategie. Samenvoeging van de waterschappen met de provincies of gemeenten heeft als groot praktisch bezwaar dat de grenzen van vrijwel alle waterschappen nu niet samen vallen met die van de provincies en zeker niet die van de gemeenten, dus er is dan een kostbare reorganisatie nodig. In tijden van bezuinigingen kunnen we dat geld wel beter gebruiken! Voor sterke dijken bijvoorbeeld. Door Europese wetgeving zal de huidige stroomgebiedsaanpak ook niet gewijzigd kunnen worden

Bestuurlijke drukte

Samenvoeging met de provincies of gemeenten heeft ook principiële bezwaren: het recht van belastingheffing en daarmee de financiering van droge voeten en veilige dijken van de waterschappen mag niet worden verkwanseld aan de algemene democratie om daarmee tekorten op de begroting te dichten of andere zaken te betalen. De toekomst van de provincies is Europees gezien onzeker. De huidige koers van samenwerken dient verder te worden uitgebreid. Dit past het beste bij de uitvoering van de functionele taken van het waterschap. De verbeter plannen van de waterschapswereld met een 50 jarige vooruitblik op zeer lage risico's met kans op grote schade en extreem menselijk leed past niet in de 4 jarige cyclus van algemene politiek.

Algemene Waterschapspartij

Door een wetswijziging in 2008 zijn nu voor de eerste keer ook politiek onafhankelijke waterpartijen vertegenwoordigd in de waterschappen. Deze partijen hebben al veel bijgedragen om het contact met de burgers te versterken. De Algemene Waterschapspartij komt als onafhankelijke partij op voor de waterbelangen van alle Nederlandse stakeholders door inbreng van Waterschaps specifieke deskundigheid.!

Deel: ' Waterschapspartij 'iedereen vecht om het water' '


Lees ook