Gemeente Axel

zeeuws vlaanderen

Vorige Pagina
Nauwelijks belastingverhoging in 2002

WEDEROM SLUITENDE BEGROTING AXEL

Burgemeester en wethouders van Axel hebben de leden van de gemeenteraad de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Axel voorgelegd en tegelijkertijd de eerste die opgemaakt is in euro's: de begroting 2002. Deze begroting, inclusief de meerjarenraming voor de periode 2002-2005, ging traditiegetrouw vergezeld van een aanbiedingsbrief, waarin enkele belangrijke ontwikkelingen nader worden toegelicht. De begroting 2002 wordt behandeld tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 oktober 2001, aanvang 14.00 uur.

Het college is erin geslaagd om de belastingverhoging zoveel mogelijk te beperken: de legeskosten stijgen met het inflatiepercentage, maar de onroerende zaak-belasting en de afvalstoffenheffing (met als uitgangspunt volledige kostendekking) blijven gelijk en inwoners van de gemeente Axel hoeven ook volgend jaar geen rioolbelasting te betalen.
De precieze tarieven voor 2002 worden overigens later door de gemeenteraad vastgesteld en bekend gemaakt.
De Axelse begroting is wederom sluitend: er is voldoende geld om alle uitgaven te bekostigen.

Inkomsten en uitgaven
De post onvoorziene uitgaven bedraagt een ton ( 45.378), terwijl voor (nieuwe) investeringen en andere prioriteiten ruim vier ton ( 198.320) beschikbaar is.
Met de begroting 2002 van de gemeente Axel is in totaal 16.975.073 euro gemoeid.
De inkomsten van de gemeente bestaan onder andere uit opbrengsten van gemeentelijke belastingen en heffingen, een uitkering uit het Gemeentefonds en andere rijksgelden, inkomsten uit bijvoorbeeld verkoop van grond, verhuur van accommodaties en leges. De uitgaven liggen onder andere op het terrein van de openbare orde en veiligheid, verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, cultuur en recreatie, sociale voorzieningen, volksgezondheid en milieu en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Deel: ' Wederom sluitende begroting gemeente Axel '
Lees ook