Gemeente Tilburg2-3-2000

Opnieuw 3 ton voor projecten multiculturele samenleving

Vooruitlopend op visie en maatregelenprogramma

Opnieuw heeft het college geld beschikbaar gesteld voor de problematiek rond multiculturele samenleving. Na het besluit van vorige week om drie ton voor Tilburg Noord beschikbaar te stellen, heeft het college opnieuw ƒ 300.000,- toegekend voor projecten die gericht zijn de op problemen in het samenleven van verschillende culturen. Voor de verdeling van dit bedrag heeft het college een aantal projecten aangewezen, dat gericht is op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Deze projecten zullen op korte termijn worden uitgewerkt en uitgevoerd. Dit collegebesluit loopt vooruit op het project 'multiculturele samenleving', dat de gemeente eind 1999 heeft ingezet. Het doel van dit project is om in samenspraak met partners in de stad en bewoners eind dit jaar te komen tot een gemeentebrede, integrale visie op multiculturele samenleving en een concreet maatregelenprogramma. De ƒ 300.000- voor de projecten is afkomstig uit het restant fonds Sociale Vernieuwing.

Projecten
Naast het vaststellen van het 'vervolgtraject multiculturele samenleving' heeft het college in haar vergadering van 28 februari j.l. enkele concrete maatregelen vastgesteld die vooruitlopen op het nog te ontwikkelen maatregelenprogramma 'multiculturele samenleving'. Daartoe behoren enkele experimenten die, als ze succes hebben, straks in het maatregelenprogramma kunnen worden opgenomen. Het project 'buurtbemiddeling' in Tilburg West (Abdij-, Toren, Kruiden- en Jagersbuurt) is hiervan een voorbeeld. Hierbij is het de bedoeling om tot een structuur te komen, waarbij vrijwillige bewoners en betrokken organisaties conflicten in de buurt voorkomen en aanpakken. Voor dit experiment is een bedrag van ƒ75.000 gereserveerd. Voor het experimenteel project 'wooncursussen' is ƒ 120.000,- geraamd. In het kader van dit project zullen cursussen over leef- en woonregels worden opgesteld. Deze zijn enerzijds gericht op nieuwkomers, die bij inburgering een extra cursusonderdeel krijgen aangeboden, anderzijds op bewoners van complexen waar zich problemen voordoen. Het derde experiment richt zich op het ontwikkelen van een allochtoon vrijwilligerskader in Tilburg Noord. Via dit kader zouden meer Tilburgers van allochtone afkomst moeten kunnen deelnemen aan (besturen van) allerlei organisaties, b.v. wijkorganisaties. Hiervoor is ƒ50.000 beschikbaar. De drie genoemde experimentele projecten zijn vooral gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en zullen in overleg en samenwerking met andere organisaties en instellingen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Naast genoemde projecten is een bedrag van ƒ20.000 gereserveerd voor het stimuleren van extra activiteiten in het kader van 'Mundial in de wijk'. Tenslotte blijft er ruimte van ƒ35.000,- over om initiatieven uit de wijken te kunnen ondersteunen, die gericht zijn op het stimuleren van de multiculturele samenleving.

Multiculturele samenleving
Vanuit de overtuiging dat het belangrijk en nodig is om aandacht te besteden aan het samenleven van verschillende culturen in de Tilburgse wijken, is de gemeente gestart met het traject multiculturele samenleving. Samen met bewoners en andere organisaties en instellingen wil de gemeente werken aan beleid dat de leefbaarheid van de wijken waar nodig verbetert en waarmee knelpunten kunnen worden aangepakt. Na een uitgebreide fase van inventarisatie van aanbod en vraag (mede door middel van participatie) wil de gemeente komen tot een gemeentebrede en integrale visie op multiculturele samenleving. Daaruit zal vervolgens een samenhangend maatregelenprogramma worden ontwikkeld. De gemeente wil dit nadrukkelijk niet alleen doen. Via verschillende activiteiten zullen de partners worden benaderd. Een intensief communicatietraject zal daartoe worden uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande activiteiten, zoals 'Mundial in de wijk' of door de wijkorganisaties georganiseerde activiteiten. Ook wil de gemeente gebruik maken van de kennis en ervaring van de drie allochtone intermediairs, die onder andere met het oog op de problematiek rond multiculturele samenleving, tijdelijk door de gemeente Tilburg zijn aangetrokken.

Deel: ' Weer 3 ton Tilburg voor projecten multiculturele samenleving '
Lees ook