Wegener Arcade

07-09-1999 Persbericht 7-09-1999

PERSBERICHT De Raad van Bestuur van Wegener Arcade N.V. ('Wegener Arcade') kondigt aan dat de verwachting gewettigd is dat overeenstemming zal worden bereikt met VNU bv ('VNU') over de overname van alle aandelen in VNU Dagbladen bv ('VNU Dagbladen'). Voor deze overname zal een koopsom van NLG 1.800 miljoen betaald worden. De uitgeverijen en krantendrukkerijen van de dagbladen BN/De Stem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en De Gelderlander worden onderdeel van Wegener Arcade. Wegener Arcade verwacht overeenstemming te bereiken met N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf ('De Telegraaf') dat, als onderdeel van de transactie, Uitgeversmaatschappij De Limburger bv ('De Limburger') overgenomen wordt door De Telegraaf.

Door combinatie van Wegener Arcade en het merendeel van VNU Dagbladen ontstaat een sterke regionale dagbladengroep, die de benodigde schaalgrootte en marktpositie bezit om de versterkte concurrentie aan te gaan met de landelijke dagbladen en andere media. Op de Nederlandse dagbladenmarkt zal het marktaandeel van de combinatie (op basis van oplagen 1998) ongeveer verdubbelen tot 28,5%. De totale dagbladoplage van Wegener Arcade zal alsdan 1,3 miljoen exemplaren bedragen, terwijl wekelijks 7,2 miljoen huis-aan-huisbladen verspreid zullen worden. De transactie draagt sterkt bij aan realisatie van het strategisch beleid van Wegener Arcade waarbij onder meer gestreefd wordt naar het innemen van leidende posities in de markten waarin Wegener Arcade opereert.

Doordat de producten en organisatie van beide ondernemingen naadloos op elkaar aansluiten, zullen door de overname van VNU Dagbladen samenwerkingsvoordelen gerealiseerd kunnen worden, onder meer op het gebied van inkoop, distributie, commerciële diensten, ontwikkeling van elektronische media en de grafische activiteiten.

De overname van VNU Dagbladen door Wegener Arcade zal direct bijdragen aan de winst per aandeel (voor afschrijving van goodwill). Als gevolg van de overname zullen geen gedwongen ontslagen optreden en zal de totaalwaarde van het individuele arbeidsvoorwaardenpakket van de huidige werknemers worden gehandhaafd. Na afronding van de transactie zal de huidige voorzitter van de groepsdirectie van VNU Dagbladen, de heer mr. E.J.F. Busweiler, toetreden tot de Raad van Bestuur van Wegener Arcade. In deze hoedanigheid zal hij worden belast met het integratieproces van beide organisaties.

Financiering

De overname zal worden gefinancierd door een combinatie van financieringsinstrumenten. Ongeveer NLG 600 miljoen zal worden gefinancierd door risicodragend vermogen, waarvan circa _ door uitgifte van gewone aandelen, en de rest door uitgifte van preferente aandelen en converteerbare obligaties. Het resterende deel zal worden aangetrokken in de vorm van een krediet. ABN AMRO is in deze transactie opgetreden als financieel adviseur en heeft voor de gehele overname een overbruggingskrediet ter beschikking gesteld. Ten aanzien van de aandelenemissie is Wegener Arcade met De Telegraaf overeengekomen dat De Telegraaf haar huidige belang van circa 20% in Wegener Arcade op peil zal houden.

Overwegingen

Wegener Arcade en VNU Dagbladen hebben in beider regio's een sterke positie opgebouwd, als autoriteit en als merk. Om deze posities te kunnen behouden zullen beide ondernemingen in de toekomst moeten blijven investeren. Productinnovatie, kwaliteitsverbetering en investering in know-how en nieuwe technologieën zijn nodig om de concurrentie met de landelijke dagbladen te versterken alsmede om de aantrekkelijkheid van het dagblad ten opzichte van de vele overige informatiebronnen te handhaven. Regionale dagbladen dienen daarvoor diep in de haarvaten van de regio te zitten en daarin heel kleinschalig te opereren.

Om dit te kunnen realiseren zal de organisatie als zodanig voldoende schaal moeten hebben om de noodzakelijke productkwaliteit te kunnen verbeteren, om synergetische voordelen te kunnen behalen en bovendien kostenefficiënt te kunnen werken. Verdergaande samenbundeling van krachten is daarbij een vereiste, zonder de zelfstandige regionale functie te verliezen.

Ook overige ontwikkelingen op de dagbladenmarkt, zoals het onder druk staande bezorgapparaat, de toenemende concurrentie met andere media om de aandacht van zowel lezers als adverteerders, alsmede de hogere eisen die lezers en adverteerders aan dagbladen stellen, maken dat schaalvergroting voor beide partijen van essentieel belang is om in het volgende millennium kwaliteitsproducten te kunnen blijven maken.

In het kader van deze ontwikkelingen is de voorgenomen transactie voor beide partijen een zeer aantrekkelijke mogelijkheid. Toekomstige rendementsverbetering en voortgaande waardecreatie zullen door de transactie worden gewaarborgd. Door de bundeling van krachten zal bovendien sneller en effectiever ingespeeld kunnen worden op de groeiende mogelijkheden voor elektronische media, zoals online dagbladen, sites voor lokale of anders gesegmenteerde informatie en e-commerce. Daarnaast zal uiteraard ook de positie als uitgever van huis-aan-huisbladen alsmede de positie van de krantendrukkerijen versterkt worden.

De beoogde transactie past in het strategisch beleid van Wegener Arcade om zich te richten op die activiteiten in de informatiesector waar leidende posities kunnen worden ingenomen, zoals dit met name geldt voor de regionale krantenactiviteiten en de (internationale) direct marketing sector. In dit kader wordt overigens de positionering van de huidige activiteiten in de muzieksector heroverwogen.

De combinatie

De combinatie van Wegener Arcade en VNU Dagbladen zal resulteren in een onderneming met een totale omzet van NLG 2.200 miljoen. Bij de combinatie zullen circa 8800 personen werkzaam zijn, waarvan ongeveer 2570 personen afkomstig zijn van de VNU Dagbladen (stand ultimo 1998). De onderneming zal eigenaar zijn van in totaal 20 dagbladtitels, 183 huis-aan-huisbladen en 8 krantendrukkerijen. De gecombineerde pro-forma cijfers voor 1998 en de eerste helft van 1999 (exclusief De Limburger) zijn als volgt:

(in miljoenen guldens)

Omzet


- kranten


- direct marketing


- overige

Bedrijfsresultaat*


- kranten


- direct marketing


- overige (incl. holding)

1998


1.532

188

475


2.195

235

18


-/- 21

232

1e halfjaar 1999

807

140

164


1.111

146

18


-/- 12

152


* voor afschrijving goodwill (EBITA)

(geen accountantscontrole toegepast)

De acquisitie zal naar verwachting direct leiden tot een sterke groei van de winst per aandeel van Wegener Arcade vóór afschrijving goodwill. Wegener Arcade zal de goodwill (inclusief uitgaverechten) activeren en over een periode van 30 jaar lineair afschrijven. De interest dekkingsratio gerelateerd aan het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill zal zich voor de eerste jaren bevinden in een range van 4 tot 6.

Tijdschema

Wegener Arcade en VNU hebben de intentie om zo spoedig mogelijk overeenstemming over een uiteindelijk koopcontract te bereiken. De fusiecommissie van de SER, alsmede de betrokken ondernemingsraden en vakbonden, zijn heden van de voorgenomen transactie op de hoogte gesteld en de geldende advies- en overlegprocedures zullen worden gevolgd. De transactie zal op zeer korte termijn bij de NMa worden aangemeld. Een due diligence zal per direct worden aangevangen.

Apeldoorn, 7 september 1999

Raad van Bestuur Wegener Arcade NV

Deel: ' Wegener Arcade neemt dagbladendivisie VNU over '
Lees ook