Stichting Bouw Research

Wegwijzer milieuregels voor het ontwikkelend- en uitvoerend bouwbedrijf

Rotterdam, 10 februari 2000

Herziene uitgave over milieuwet- en regelgeving Bouwbedrijven raken het spoor bijster als zij op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de milieuwet- en regelgeving. Daardoor kan het bouwproces stagneren, wat leidt tot irritaties. Dit is verleden tijd met de vernieuwde SBR-publicatie 'Milieuregelgeving in het bouwproces'. Deze maakt uitvoerende en projectontwikkelende bouwbedrijven in de B& U-sector wegwijs in de publiekrechtelijke milieuwet- en regelgeving. De technisch onderlegde lezer heeft hiermee een onmisbare checklist in handen, waarmee hij snel per bouwfase kan bekijken, welke acties hij moet ondernemen om aan de regels te voldoen.

De publicatie is een update van de 1e uitgave uit oktober 1996. De laatste jaren nam de milieuregelgeving die van invloed is op het bouwproces verder toe. Een vernieuwde uitgave bleek gewenst.

Het is voor bedrijven niet eenvoudig om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen en hun werkzaamheden hierop af te stemmen. De publicatie geeft een overzicht van de wettelijk verplichte milieuregels in de verschillende fasen van het bouwproces: initatief, ontwerp en uitwerking, werkvoorbereiding, uitvoering en sloop. De werkzaamheden of handelingen en de milieuregels die per bouwfase van toepassing zijn, zijn schematisch weergegeven in tabellen. Per handeling zijn de belangrijkste gegevens vermeld:

* Welke actie is wettelijk verplicht;

* In welke gevallen is deze verplicht;

* Op welke milieuwet is die verplichting gebaseerd;
* Welke (overheids)instantie moet men aanspreken(bevoegd gezag);
* In welk hoofdstuk van de handleiding vindt men de toelichting.
De toelichting geeft duidelijk en beknopt de belangrijkste feiten weer rond de betreffende milieuregel weer.

De uitgave is zeer toegankelijk omdat de gebruiker deze op verschillende manieren kan raadplegen; per bouwfase via de controlelijsten, op wetgeving via de bijlage en tot slot op trefwoord. Naast een praktisch naslagwerk voor milieuwetten en -regels, bodemonderzoek en afvalbeheer een onmisbare checklist.

Deel: ' Wegwijzer milieuregels voor het bouwbedrijf '
Lees ook