Gemeente Soest

Verkiezingen PS

Berichten n.a.v. B&W-besluiten d.d. 28 januari 2003 Weigering kapvergunning Amersfoortsestraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft een kapvergunning geweigerd voor twee eiken die aan de Amersfoortsestraat staan. Een bomendeskundige heeft vastgesteld dat het gaat om gezonde, vitale bomen die op meer dan 4 meter van het hoofdgebouw staan en een levensverwachting van meer dan 15 jaar hebben. Bovendien zijn de eiken beeldbepalend en de mate van blad- en vruchtval is gering.

Parkeerverbod Akkerweg
In samenspraak met de bewoners van de Akkerweg is overeengekomen dat er een parkeerverbod wordt ingesteld op beide zijden van de gehele Akkerweg. De voorkeur van de hulpdiensten gaat eveneens uit naar een parkeerverbod voor de gehele Akkerweg. Op de Akkerweg was al geruime tijd sprake van parkeeroverlast.

Onderzoek nieuwbouw Insingerschool
Het college denkt mee over mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van de Insingerschool. Momenteel bestaat er een huisvestingsproblematiek bij de basisschool. De huisvestingssituatie van het gebouw kan niet meer aangepast worden aan de onderwijskundige ontwikkelingen die door de regering worden voorgeschreven. Daarom wordt gezocht naar oplossingen.

Geen kinderdagverblijf op Birkstraat
Er is geen toestemming verleend om een kinderdagverblijf te vestigen in het pand op de hoek van de Birkstraat/Hartmanlaan. Een kinderdagverblijf past niet in het bestemmingsplan van het perceel dat daarin de bestemming Zakelijke Dienstverlening (in de vorm van kantoren) heeft. Verkeerskundig is er echter ook een probleem. De Hartmanlaan is vanwege drukte op de weg alleen toegankelijk voor fietsers.

---

Verkiezingen Provinciale Staten 11 maart 2003

Stemmen in een stembureau naar keuze
De burgemeester maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op dinsdag 11 maart 2003 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

1. Bij afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk 25 februari 2003, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 27 januari 2003 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op 6 maart 2003 de oproepingskaart over te leggen bij afdeling Publiekszaken van zijn/haar woonplaats op maandag 27 januari 2003.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Soest maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op dinsdag 11 maart 2003 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 25 februari 2003, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 27 januari 2003 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 27 januari 2003 als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op maandag 27 januari 2003 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1.

Dinsdag 11 februari Spreekuren B&W Soesterberg

In het kader van het 'spreekuur van burgemeester en wethouders in de wijk' worden de inwoners van Soesterberg, maar ook andere belangstellenden, uitgenodigd om op dinsdag 11 februari samen met burgemeester en wethouders van gedachten te wisselen over Soesterberg. Iedereen krijgt de gelegenheid deze avond persoonlijk met de leden van het college te spreken over ideeën en aandachtspunten voor Soesterberg en kan eventuele problemen aan hen voorleggen.
De bijeenkomst wordt van 20.00 tot 22.00 uur gehouden in het Dorpshuis Burgstede, Dorpsplein 17. Tijdens deze uren zijn minstens twee leden van het college van B&W aanwezig om vragen te beantwoorden. Mocht dat niet lukken dan wordt eventueel een afspraak voor een vervolggesprek of een schriftelijk antwoord toegezegd.
Gemeentegids Soest 2003
De gemeentegids Soest 2003, die begin mei 2003 verschijnt, wordt uitgegeven door Akse BV, Den Helder en niet meer zoals in voorgaande jaren door Wegener Suurland Falkplan BV, Eindhoven. Eventuele wijzigingen kunnen tot vrijdag 31 januari a.s. schriftelijk doorgegeven worden aan de afdeling communicatie van de gemeente Soest, antwoordnummer 120, 3760 VB Soest (postzegel is niet nodig). E-mailen kan ook: postbus 2000@soest.nl
Website tijdelijk onbereikbaar
De website van de gemeente Soest, www.soest.nl, is woensdag 5 februari en donderdag 6 februari onbereikbaar. Op deze dagen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de website.
Waar beginnen we aan?
Daar beginnen we aan: Werken aan de wijk. Dat gaan we doen. Er gaat van alles gebeuren. Van alles verbeteren. Van alles veranderen....... Er zijn plannen. Er is geld. Daarom willen we graag met u bepalen wat we als eerste aan gaan pakken. Wat is het belangrijkste? Wat verdient prioriteit?
Bepaalt u mee?
Woensdag 29 januari a.s. in De Schoof, Molenstraat 142, aanvang 20.00 uur.
Nadere informatie:

* Wijkperspectief
Juridisch Platform binnen gemeente Soest
In het kader van de kwaliteitszorg en de juridische controlfunctie heeft de gemeente Soest eind 2002 een juridisch platform genaamd JUPLA opgericht. Doelstelling van het platform is de juridische kwaliteit binnen de gemeente Soest te waarborgen en te verhogen. Het platform wordt gevormd door een aantal van de binnen de gemeente werkzame juristen. De juristen komen periodiek bijeen om diverse juridische aangelegenheden te bespreken, daarin te adviseren en risico's te inventariseren.

---
Sociale Dienst Baarn Bunschoten Soest (BBS) werken samen De afdelingen sociale zaken van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest zijn gaan samenwerken. Hierdoor is een nieuwe sociale dienst ontstaan, die gehuisvest is in Soest. De afdelingen sociale zaken van de gemeenten Baarn en Bunschoten verhuizen zijn m.i.v. 20 januari 2003 voor een groot deel naar Soest verhuisd. De nieuwe sociale dienst in Soest heeft de naam `Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soest' gekregen, afgekort: `BBS'.

De samenwerking is aangegaan om de sociale diensten beter te organiseren. Door de samenwerking is het mogelijk om meer kennis en dienstverlening op één plek samen te brengen, wat voordelen heeft voor cliënten.

De afzonderlijke gemeenten behouden hun eigen regelingen, maar toch heeft de samenwerking gevolgen voor de cliënten van de sociale dienst in Baarn, Bunschoten en Soest. De samenwerking heeft vooral gevolgen voor de werkwijze `achter de schermen'. Zo heeft de samenwerking geen gevolgen voor de maandelijkse uitkering en het inleveren van het maandelijkse rechtmatigheidformulier (inkomstenbriefje). Ook voor het minimafonds kan men blijvend terecht in Soest en blijven de persoonlijk consulenten telefonisch bereikbaar.

De consulenten werken vanuit de linkervleugel in het gemeentehuis in Soest met een aparte ingang. Cliënten van de nieuwe sociale dienst kunnen gebruik maken van het telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Voor nieuwe cliënten is de sociale dienst open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Bezoekadres BBS: Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest Postadres BBS: Postbus 2000, 3760 CA Soest Telefoon 035 - 6093411

Contacten en correspondentie in relatie tot de hiervoor genoemde wetgeving lopen vanaf 20 januari 2003 volledig via de sociale dienst BBS.
Een bos vol geheimen in milieucentrum de Kwekerij Van 16 januari tot en met 27 maart 2003 is het milieucentrum de Kwekerij - Molenstraat 157 in Soest - omgetoverd in een spannend "bos vol geheimen". De tentoonstelling is ontworpen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. U kunt het "Bos vol geheimen" bezoeken op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 - 16.30 uur. Extra openingsdagen zijn zondag 23 februari en 23 maart van 13.00 - 16.30 uur. Ook in de voorjaarsvakantie zijn we geopend van maandag 24 tot en met donderdag 27 februari, van 10.00 - 16.30 uur.

Bos vol geheimen In het bos vol geheimen valt veel te ontdekken en te doen. De jonge bezoekers worden uitgenodigd om de oude boswachter te helpen en spelletjes te doen met de bewoners van het bos. We nodigen u van harte uit om de geheimen in het bos met uw (klein- / buurt-) kinderen, vriendjes en vriendinnetjes te komen ontrafelen. Om in het bos te komen zult u door een deur in een stokoude boom moeten gaan, en dan.....
Meer informatie: Henriëtte Steijn (6093454) of Johan Simon (6093202). Tensen bussen als aanvulling op de tentoonstelling "Transport in Miniatuur" De drukbezochte tentoonstelling in Museum Oud Soest met vele miniaturen van Soester bedrijven is aangevuld met een aantal modellen van de rode bussen van Tensen en een aantal modellen van RMN en TBS, beide laatste nog steeds bestaande bedrijven in Soest. Nog slechts t/m zondag 2 februari is deze tentoonstelling te bezoeken. Er kan niet worden verlengd i.v.m. verplichtingen elders van een aantal exposanten zoals de leden van de NAMAC.

De familie van Hofslot

Parallel aan het verschijnen van de laatste uitgave van het blad "Van Zoys tot Soest", is door de heren G.J.M. Derks, Ton Hartman en de werkgroep genealogie in de educatieve ruimte van het museum een tentoonstelling ingericht die is gewijd aan deze bekende Soester familie. De familie van Hofslot kan gerekend worden tot de oude Soester boerenfamilies. Al sinds 1680 zijn leden van deze familie in de Birkt te vinden. De familie ontleent haar naam aan de voormalige buitenplaats Hofslot en niet andersom zoals ten onrechte wel eens werd en wordt gedacht. Dit buiten stond tot aan de grote brand van 1877 in de Birkt, ongeveer ter plekke van de huidige boerderij van Wim van Hofslot aan de Birkstraat 113. Het is nooit duidelijk geworden waarom de familie de naam van Hofslot is gaan gebruiken want voor zover is na te gaan heeft er nooit een familielid op het buiten gewoond. Oude documenten, tekeningen en foto's, geven een illustratief beeld van de geschiedenis van deze oude Soester boerenfamilie.

Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Mogelijkheden voor groepen buiten deze openingstijden het museum te bezoeken kan na telefonische afspraak op telefoonnummer 035-6023878 (b.g.g. 035-6027238).
Vrijdagavond uitreiking Cultuurprijs Soest 2002 Vrijdagavond 31 januari a.s. wordt in de Raadzaal van het Gemeentehuis in Soest de Cultuurprijs 2002 uitgereikt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal de wethouder van Cultuur, Harry Witte de uitslag van de verkiezing bekend maken.

De genomineerden zijn mannenkoor Apollo, Radio Soest, Maarten Kooy, De Soester Kring, het IVN, Muziekvereniging Odeon, Stichting Literaire Activiteiten Soest.

De jury Cultuurprijs Soest heeft deze zeven kandidaten voorgedragen voor de prijs. De inwoners van Soest en Soesterberg hebben via stemkaarten hun keuze bepaald. Samen met het oordeel van de jury wordt de winnaar van 2002 bepaald.

Kunst en kitsch
Ivonne Wierink, documentairefilmer die onlangs tijdens een festival de hoofdprijs in de wacht sleepte, maakte van alle genomineerden een kort portret. Twee bekende Soester ingezetenen zullen optreden tijdens de feestelijke uitreiking. De pianist Rob van den Broeck, net terug van een tournee door het buitenland, zal een muzikale bijdrage leveren. Cees van Drongelen, ideeënman, bedenker van het inmiddels beroemde Prinsengrachtconcert en presentator van een van de langstlopende televisieprogramma's Kunst en Kitsch, zal uitleggen hoe belangrijk kunst en cultuur voor een samenleving is aan de hand van een aantal treffende anekdotes.

Programma

19.45 Ontvangst hal Gemeentehuis
20.00 Welkom door de voorzitter Cultuurprijscommissie Werner Paans 20.05 Muziek door Pianist Rob van den Broeck 20.15 Is kunst echt nodig en hoe zit dat met kitsch. Cees van Drongelen, van Kunst & Kitsch legt dat uit 20.30 Wat was er in 2002 te zien en te horen in Soest. Wie zijn er genomineerd voor de Cultuurprijs 2002. Jurylid Ton Herstel zet alles op een rij.
20.40 De genomineerden

- 1. Vier videoportretten, gemaakt door Ivonne Wierink. 21.00 Rob van den Broeck, piano
21.10 De genomineerden

- 2 Drie videoportretten, gemaakt door Ivonne Wierink. 21.25 Pauze
22.00 Wat is de Cultuurprijs nou waard
Overpeinzing winnaar Cultuurprijs 2001, Erik van Veldhuizen, Voorzitter van de Kunstenaarsvereniging Artishock 22.15 Rob van den Broeck, piano
22.25 Bekendmaking winnaar Cultuurprijs gevolgd door uitreiking Cultuurprijs 2002 door de wethouder van Cultuur Harry Witte 22.35 Sluiting
Feestelijke afsluiting in de hal van het gemeentehuis.

Deel: ' Weigering kapvergunning Amersfoortsestraat Soest '
Lees ook