expostbus51


MINISTERIE JUS

JUST: WODC-rapport: vrijwillige terugkeer

Maud Bredero
070 370 6698

27.04.1999

3785

WODC-rapport:
WEINIG ANIMO BIJ UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS VOOR VRIJWILLIGE

TERUGKEER

De verwachtingen voor deelname aan gefaciliteerde terugkeer door (uitgeprocedeerde) asielzoekers moet aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld. In gesprekken met 62 (uitgeprocedeerde) asielzoekers en 14 statushouders bleek het onderwerp terugkeer of remigratie maar voor enkelen een optie, zij het onder voorwaarden.

Dit blijkt uit het onderzoek naar 'Beeldvorming onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen over terugkeer- en remigratiebeleid', dat in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie is uitgevoerd door onderzoekers dr. P. Muus en drs. P. Muller van het onderzoekscentrum ERCOMER (FSW) van de Universiteit Utrecht.

De belangrijkste onderzoeksvraag luidde in hoeverre medewerking aan gefaciliteerde terugkeer een realistische optie is ten aanzien van de landen waarvoor op dit moment beleid gericht op de bevordering van terugkeer wordt gevoerd. Tevens was de vraag aan de orde op welke wijze de inzet van terugkeerbeleid kan worden bevorderd. Resultaten en conclusies (waarbij wordt aangetekend dat het onderzoek niet representatief is voor alle asielzoekers):


1. Het onderzoek leert dat de verwachtingen voor deelname aan gefaciliteerde terugkeer door (uitgeprocedeerde) asielzoekers aanzienlijk naar beneden moeten worden bijgesteld.
2. De meeste respondenten prefereren de situatie in Nederland boven de door hen als onveilig of onleefbaar gepercipieerde situatie in het herkomstland. Terugkeer is in hun beleving veelal een onmogelijkheid. Anderen willen liever doormigreren dan terugkeren of overwegen in laatste instantie zelfs zelfmoord.

3. Het merendeel van de afgewezen en uitgeprocedeerde respondenten klampt zicht vast aan een zo lang mogelijk verblijf in Nederland en blijft hopen op erkenning. De lange procedure versterkt deze hoop. De respondenten leven van dag tot dag, onder grote spanning, en lijden dientengevolge aan min of meer ernstige vormen van stress. Het lange verblijf in de centra heeft een negatieve invloed op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de respondenten. Het bespreekbaar maken van terugkeer wordt in deze situatie steeds moeilijker.

Het onderzoek is gehouden onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen van Ethiopische, Iraanse, Somalische, Bosnische en Angolese origine. Tevens zijn een groot aantal gesprekken gevoerd met sleutelinformanten van zowel zelforganisaties, als professioneel betrokkenen bij het asiel- en terugkeerbeleid. In de afweging al dan niet terug te keren, blijkt de persoonlijke veiligheid in het herkomstland het grootste gewicht toegekend te worden. Hiernaast speelt met name bij Bosniërs de vraag of zij naar hun huis terugkunnen, als dat nog in tact is en of het niet bewoond wordt door andere vluchtelingen. De vraag of men een bestaan op kan bouwen speelt niet alleen bij Bosniërs mee, maar ook bij de andere groepen met uitzondering van de Iraanse respondenten. Bij de Iraanse respondenten draait alles om de persoonlijke veiligheid en de afwezigheid van een veilige democratische rechtsorde.

De meeste respondenten vinden dat zij goed geïnformeerd zijn over de situatie in het herkomstland. Hierbij wordt een veelheid van bronnen geraadpleegd, inclusief satelliet t.v. en internet. Over het Nederlandse terugkeer- en remigratiebeleid is men of minder goed geïnformeerd, of wil men eigenlijk niet geïnformeerd worden.

Voorgesteld wordt een gefaciliteerde terugkeer algemeen te houden, meer aan te sluiten bij een algemene terugkeermogelijkheid via de IOM (REAN regeling) dan wel terugkeerprojecten alleen op te zetten op basis van een bepaalde vraag van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hiernaast wordt voorgesteld een groter gewicht te geven aan doormigratie naar andere veilige landen. Projecten zouden bovendien in een ander daglicht komen te staan als zij niet alleen voor uitgeprocedeerden toegankelijk zouden zijn, maar ook voor statushouders.

Deel: ' Weinig animo terugkeer bij uitgeprocedeerde asielzoekers '
Lees ook