Gemeente Nieuwegein

Weinig inspraakreacties op plan onderhoud stad
Het college van B en W wil vanaf 2002 structureel extra geld steken in het onderhoud van het openbaar groen en verhardingen (wegen, fietspaden, trottoirs, pleinen, e.d.), en in het schoonhouden van de stad. Dit heeft het college besloten op basis van de nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Het collegevoorstel lag van 22 juni tot en met 20 juli ter inzage in het kader van een inspraaktraject. De inspraakbijeenkomst op 10 juli is door zeven bewoners bezocht. Daarnaast is de nota IBOR drie maal op een vergadering van een wijknetwerk gepresenteerd. Tijdens al deze bijeenkomsten hebben aanwezigen de noodzaak van de verbetering van het onderhoud onderstreept. De uitgangspunten en de prioriteitstelling van de nota IBOR vonden over het algemeen bijval.
Daarnaast heeft de inspraak twee formele reacties opgeleverd. Deze betroffen met name de uitvoering van de nota IBOR. Deze inspraakreacties leiden niet tot wijzigingen van de nota IBOR zelf, maar worden wél meegenomen bij het opstellen van het uitvoeringsplan dat volgt op de nota IBOR.

Korte inhoud van de nota IBOR
In 2002 wil het college 1,9 miljoen gulden (0,86 miljoen euro) extra besteden aan het onderhoud van de woonwijken. Bijzondere aandacht is er voor de historische kernen Vreeswijk en Jutphaas, de omgeving van winkelcentra en de omgeving van maatschappelijke voorzieningen zoals bejaardentehuizen, scholen en buurthuizen.
Daarnaast wil het college in 2002 met dekkingsvoorstellen komen voor de financiering van de verdere gefaseerde invoering van de verbetering van het onderhoud van de stad ná 2002. Als de nota IBOR in zijn geheel wordt uitgevoerd, is vanaf 2003 jaarlijks 3 miljoen gulden (1,36 miljoen euro) nodig. Voor die kosten is dus nog geen dekking gevonden.

Het collegevoorstel om het onderhoud van de stad te verbeteren, is mede gebaseerd op onderzoek naar de meningen van bewoners en bedrijven.

De raadscommissie voor Stedelijk Beheer, Welzijn en Sociale Zaken (SWS) bepreekt het voorstel op 19 september 2001. De commissie voor Financiën Regionale Zaken en Automatisering (FRA) bepreekt het op 27 september, waarna de gemeenteraad er naar verwachting op 18 oktober definitief over beslist.

---

Invoerdatum 18-9-2001

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Weinig inspraakreacties op plan onderhoud stad Nieuwegein '
Lees ook