Kempen & CoDit is een gezamenlijke bekendmaking van Welch Allyn International Holdings, Inc en Cardio Control N.V.

Het Bod
Onder verwijzing naar de openbare mededelingen van 20 januari 2003 en 19 februari 2003 maken Cardio Control N.V. ("Cardio Control") en Welch Allyn International Holdings, Inc. ("Welch Allyn"), een 100% dochter van Welch Allyn, Inc., bekend dat Welch Allyn onder de voorwaarden zoals in het biedingsbericht d.d. 28 februari 2003 ("Biedingsbericht") vermeld een openbaar bod (het "Bod") uitbrengt op alle uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Cardio Control ("Aandelen Cardio Control"). Voor elk Aandeel Cardio Control van nominaal E 0,02 biedt Welch Allyn een prijs (de "Biedprijs") in contanten van E 6,00. De Aandelen Cardio Control zijn genoteerd aan het Euro.NM segment van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Cardio Control bevelen het Bod aan.

Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn (de "Aanmeldingstermijn") voor Aandelen Cardio Control begint op 1 maart 2003 en eindigt, behoudens verlenging, op 4 april 2003 om 15.00 uur CET. Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, zal dit uiterlijk op de derde beursdag na het einde van de (initiele) Aanmeldingstermijn bekend worden gemaakt.

Aanmelding van Aandelen Cardio Control
Houders van Aandelen Cardio Control dienen hun Aandelen Cardio Control via hun bank of commissionair ter verkoop aan te melden bij Dexia Bank Nederland N.V. te Amsterdam met inachtneming van de Aanmeldingstermijn.

Toegelaten Instellingen en aanmeldingsprovisie
Tot de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. toegelaten instellingen ("Toegelaten Instellingen") kunnen uitsluitend schriftelijk aanmelden bij Dexia Bank Nederland N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, afdeling Corporate Actions & Paying Agency (fax: 020 - 348 7579). Door aanmelding verklaren de Toegelaten Instellingen de aangemelde Aandelen Cardio Control in bewaring te hebben en verplichten zij zich tot levering van de aangemelde Aandelen Cardio Control na gestanddoening van het Bod. Aan de Toegelaten Instellingen zal door Welch Allyn een provisie worden betaald van E 0,03 in contanten per aangemeld en geleverd Aandeel Cardio Control met een maximum van E 1.000,- per depot.

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Cardio Control Op 25 maart 2003 zal tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Cardio Control het Bod worden besproken als vereist op grond van artikel 9q van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Cardio Control zal plaatsvinden vanaf 13.30 uur CET ten kantore van Cardio Control - Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft. De door Cardio Control te verstrekken gegevens ten behoeve van de bespreking van het Bod met houders van Aandelen Cardio Control tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Cardio Control zijn opgenomen in het Biedingsbericht. De jaarcijfers 2002 van Cardio Control worden op uiterlijk op 17 maart 2003 gepubliceerd. De oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Cardio Control alsmede de agenda zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Gestanddoening
Zo spoedig mogelijk na het einde van de Aanmeldingstermijn, doch uiterlijk op de vijfde beursdag daarna, zal Welch Allyn bekend maken of het Bod gestand wordt gedaan. Mededelingen aangaande het Bod zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. en in ten minste één Nederlands landelijk verspreid dagblad. De gestanddoening van het Bod is afhankelijk van de vervulling van een aantal voorwaarden die in het Biedingsbericht zijn opgenomen.

Betaling
Betaling van de Biedprijs zal uiterlijk geschieden op de vijfde beursdag na de publicatiedatum van de gestanddoening van het Bod aan de houders van Aandelen Cardio Control die alsdan hun Aandelen Cardio Control hebben aangeboden en geleverd.

Biedingsbericht en overige informatie
Aandeelhouders Cardio Control wordt geadviseerd het Biedingsbericht, waarin de volledige voorwaarden van het Bod zijn opgenomen, nauwkeurig en in zijn geheel te bestuderen en waar nodig onafhankelijk advies in te winnen, om zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen over het Bod en over hetgeen in het Biedingsbericht wordt behandeld en uiteengezet. Exemplaren van het Biedingsbericht zullen tot een beperkt aantal per aanvraag vanaf 28 februari 2003 kosteloos verkrijgbaar zijn bij Cardio Control, Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft, (tel: 015 - 750 5000; fax: 015 - 750 5050; e-mail: info@cardiocontrol.com en bij Kempen & Co Merchant Bank (is een handelsnaam van Dexia Bank Nederland N.V.), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam (fax 020 - 3488 594, e-mail: documents@kempen.nl, telefoon 020 - 3488 500). De jaarcijfers 2002 van Cardio Control zullen uiterlijk op 17 maart 2003 eveneens kosteloos verkrijgbaar zijn op bovenstaande adressen.

Restricties
Het uitbrengen van het Bod alsmede de verspreiding van het Biedingsbericht kunnen in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Biedingsbericht dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Welch Allyn, Cardio Control en Dexia Bank Nederland N.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperkingen door wie dan ook.

Wilmington, Delaware, 28 februari 2003 Delft, 28 februari 2003

Deze aankondiging is een publieke aankondiging zoals bedoeld in artikel 9g lid 3 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.


---- --

Deel: ' Welch Allyn International Holdings doet bod op Cardio Control NV '
Lees ook