Gemeente Dinkelland


Afdeling PBC, team Communicatie

Datum: 2 mei 2005

Welstandsnota digitaal te raadplegen

Welstandnota is digitaal te raadplegen via www.dinkelland.nl

De welstandsnota is nu ook digitaal te raadplegen via www.dinkelland.nl. Dus als u van plan bent om bijvoorbeeld een woning, garage of dakkapel te bouwen, dan kunt u vanaf nu via de website bekijken aan welke welstandscriteria u moet voldoen. Op deze site kunt ook nagaan of u een bouwvergunning aan moet vragen voor het betreffende bouwwerk. De welstandsnota is in nauwe samenwerking tussen de afdeling bouwen en Milieu en het bureau BRO tot stand gekomen. BRO is ook verantwoordelijk voor dit digitale welstand raadpleegsysteem.

Toelichting

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de welstandsnota voor de gemeente Dinkelland vastgesteld. In deze welstandsnota staan duidelijke criteria waaraan een bouwplan getoetst wordt. De gemeente Dinkelland wil de kenmerkende dorpse, en voor wat betreft ootmarsum stadse, uitstraling behouden, maar dat wil niet zeggen dat aan alle wijken en buurten dezelfde eisen gesteld worden. Daarom bevat de welstandsnota een gebiedsgerichte benadering, want een dorps- of stadskern is wel wat anders als een bedrijventerrein. Het beleid in de welstandsnota is gericht op behoud en versterking van de Twentse uitstraling, waarbij nadrukkelijk streekeigen bouw wordt bevorderd.

De welstandsnota is nu ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente, www.dinkelland.nl. Via het systeem kunt u de volledige welstandsnota raadplegen. Maar het is ook mogelijk om op postcode te zoeken. U krijgt dan de welstandscriteria van dat gebied te zien. Ook kunt u per type bouwwerk bekijken aan welke criteria van welstand het moet voldoen. Via de gemeentelijke website kunt u vervolgens bekijken of of er een bouwvergunning voor aangevraagd moet worden. Wat het voor u helemaal makkelijk maakt is dat het aanvraagformulier voor een bouwvergunning ook op de website staat.

Naast informatie rondom de welstandsnota biedt het systeem de mogelijkheid om de monumenten in de gemeente Dinkelland te raadplegen. U kunt de lijst met monumenten in onze gemeente raadplegen maar u kunt ook op postcode zoeken of op de betreffende locatie een monument aanwezig is.

Dit systeem waarmee de welstandsnota digitaal te raadplegen is, is een grote stap voorwaarts in de dienstverlening naar onze inwoners toe. Voor de afdeling Bouwen en Milieu is het een stap die aangeeft dat de afdeling bezig is met een inhaalslag. Digitalisering van gegevens betekent tijdwinst en zaken kunnen meer efficiënt afgehandeld worden. Een ander voorbeeld van de kwaliteitsverbetering die wordt doorgevoerd is de aanschaf van een nieuw bouwvergunningensysteem, waarin te zijner tijd ook de planologische procedures zullen worden ingevoerd. Dit systeem biedt u de gelegenheid de voortgang van de bouwaanvraag via internet te volgen. Als over enige tijd het dienstverleningsconcept wordt doorgevoerd zult u van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. De kwaliteit van de gebouwde omgeving wordt ook nog op een andere wijze nagestreefd. Zo wordt ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen in bebouwd gebied een ruimtelijk kader geformuleerd (stedenbouwkundige randvoorwaarden). Vervolgens worden de beeldkwaliteitseisen vastgelegd en op basis daarvan de welstandscriteria. Dit is nodig omdat de welstandsnota vooral een beheersinstrument is. Voor nieuwe ontwikkelingen (of dat nu in bebouwd gebied is of niet) moet nieuw beleid worden ontwikkeld. De gemeente Dinkelland werkt eraan om steeds meer diensten digitaal beschikbaar te maken en om zo de service naar onze klanten toe zowel als het efficiënt werken te vergroten.


---

Mededelingen voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Team Communicatie, Birgit Boode, telefoonnummer 0541-854 185 of b.boode@dinkelland.nl.

---- --

Deel: ' Welstandnota is digitaal te raadplegen via www.dinkelland.nl '
Lees ook