Stichting Wakker Dier

WELZIJN VEE BETER AF MET VEERMAN DAN REGEERAKKOORD Persbericht - 17 juli 2002

Wakker Dier roept de nieuwe landbouwminister C. P. Veerman vandaag per brief op zich te houden aan zijn eerder geschreven toekomstvisie voor de landbouw. Hierin adviseerde hij noodzakelijke welzijnsverbeteringen voor landbouwdieren door te voeren. Veerman zal dan wel het strategisch akkoord van CDA, LPF en VVD moeten trotseren. In het strategisch akkoord wordt het woord dierenwelzijn niet eens genoemd.

Wel worden versoepeling van de huidige regels voor de bio-industrie gesuggereerd. De beoogde landbouwminister gaf echter vorig jaar blijk van een meer diervriendelijke visie. In opdracht van het CDA presenteerde hij in juni 2001 een toekomstvisie voor de Nederlandse landbouw, als voorzitter van de Commissie Veerman. Hierin worden concrete maatregelen aanbevolen om noodzakelijke welzijnsverbeteringen in de veesector te realiseren. Veerman pleitte onder andere voor een groentax en omschakelpremie ter stimulering van de biologische landbouw en maatregelen om weidegang voor koeien te stimuleren. Voor het behoud van de koe in de wei voert Wakker Dier met acties en een internetsite (www.koeindewei.nl) al meer dan een jaar campagne. Andere positieve ideeën van de commissie Veerman betreffen onder andere de invoering van Agro-smiles, het aan banden leggen van het transport van levend vee over grote afstand, een duidelijke informatieverstrekking op producten voor wat betreft dierenwelzijn en een einde aan het non-vaccinatiebeleid.

De stimulering van de biologische landbouw zal zeker een twistpunt worden aangezien zowel LPF als VVD al eerder aangaven af te willen van dergelijke subsidies zoals ook verwoord in het strategisch akkoord.

Veel zal ook afhangen van de taakverdeling tussen Veerman en zijn staatssecretaris Odink. Laatstgenoemde is als secretaris van de Produktschappen Vee Vlees en Eieren (PVE) al jaren belangenbehartiger van de traditionele bio-industrie. De nieuwe staatssecretaris gaat zich bezig houden met natuur en dieren. Of hieronder ook dierenwelzijn voor de veesector valt is ook op het landbouw-ministerie nog onbekend.

Wakker Dier heeft in een brief aan de nieuwe minister tevens aangedrongen aandacht te geven aan belangrijke andere actuele dierenwelzijnsproblemen, zoals de onverdoofde castratie van biggen, de draadgazen kooihuisvesting voor konijnen, het doodgroeien van vleeskippen en het verbod op de (verrijkte) legbatterij. Dat de dieronvriendelijke veemarkten wat Veerman betreft open blijven, is voor Wakker Dier een doorn in het oog. Vanzelfsprekend zal Wakker Dier de vinger aan de pols houden en daar waar nodig de minister proberen te overtuigen met publieksacties, petities, protesten en lobby. -

Einde persbericht - Voor meer info: kunt u bellen met Wakker Dier: Mattheus Bleijenberg; 020-463 8924 of 06-14 683 812

Deel: ' Welzijn vee beter af met veerman dan regeerakkoord '
Lees ook