Provincie Flevoland

Welzijnsbeleid Flevoland krijgt meer samenhang

De provincie heeft een belangrijke stap gezet op weg naar één plan waarin het welzijnsbeleid voor Flevoland is gebundeld. Tot nu toe werden welzijnsvraagstukken - zoals het jeugdbeleid, het minderhedenbeleid of emancipatiebeleid steeds in afzonderlijke beleidsnotities behandeld. Maar omdat het aantal inwoners van Flevoland snel groeit en de afstemming tussen instanties en overheden steeds ingewikkelder wordt, werkt de provincie aan een Welzijnsnota waarin alle maatschappelijke vraagstukken een plaats kunnen krijgen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben deze week het concept voor de nota Welzijnsbeleid 2002-2005 goedgekeurd en dat betekent de start van een traject dat begin 2002 zal leiden tot de definitieve vaststelling van de nota. Tegelijkertijd heeft het college van Gedeputeerde Staten ook ingestemd met de concept-beleidsregel Projecten Welzijn Flevoland, die voortvloeit uit de Welzijnsnota. In deze beleidsregel staat beschreven aan welke voorwaarden projecten op het gebied van welzijn moeten voldoen om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie.

De sociale kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor het welzijnsbeleid van de provincie. De provincie Flevoland wil voorwaarden scheppen waardoor inwoners kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook het vergroten van samenhang in de samenleving heeft de nadrukkelijke aandacht van de provincie. Daarnaast vindt de provincie het van wezenlijk belang dat achterstanden van bepaalde groepen worden voorkomen of verminderd.

Afstemming is voor de provincie van groot belang bij het welzijnsbeleid. Het welzijnsbeleid moet goed aansluiten bij het beleid op het gebied van bijvoorbeeld zorg, sport, onderwijs of cultuur. Daarbij moeten de verschillende overheden (gemeenten, provincie, rijk) ook goed met elkaar samenwerken.

De uitvoering van het provinciale welzijnsbeleid ligt voornamelijk bij de stichting Axion. Deze organisatie staat in contact met andere overheden en organisaties die taken uitvoeren op het gebied van welzijn.

De concept-nota Provinciaal Welzijnsbeleid Flevoland en de concept-beleidsregel Projecten Welzijn Flevoland worden in september besproken in de statencommissie FZWE en daarna een maand ter inzage gelegd. Definitieve vaststelling volgt in januari 2002.

Datum 21-08-2001 Nummer 2001-077

Deel: ' Welzijnsbeleid Flevoland krijgt meer samenhang '
Lees ook