Ministerie van VWS


Welzijnsnota naar de tweede kamer

Vrijdag 9 april 1999, persbericht nummer 37a

Het welzijnsbeleid kan, vooral ook op lokaal niveau, meer bijdragen aan de samenhang in het beleid voor mensen in een achterstandssituatie. Dit is nodig om een sluitende aanpak te realiseren op het terrein van werk, inkomen en huisvesting. Een actief welzijnsbeleid, ook vanuit de rijksoverheid, kan de sociale kwaliteit van de samenleving verder verbeteren.

Dit staat in de welzijnsnota 1999-2002 Werken aan sociale kwaliteit waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd en die staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de nota staan de volgende speerpunten: bevorderen van participatie en toegankelijkheid, voorkomen van sociale uitsluiting en ondersteuning van lokaal sociaal beleid.

Vliegenthart wil af van de veelheid aan relatief kleine activiteiten in het welzijnsbeleid en de middelen vooral inzetten op themas die voor verschillende sectoren tegelijkertijd gelden. Centraal in de aanpak staat verder: stimuleren van samenwerking tussen overheden en het veld, het maken van bestuurlijke afspraken en het inrichten van voorzieningen op de vraag.

Centrale themas

De Welzijnsnota constateert dat in sommige steden en regios voor veel verschillende groepen al met een integrale, samenhangende aanpak wordt gewerkt. De inzet van de extra middelen uit de Welzijnsnota wil de staatssecretaris gebruiken om die integrale aanpak verder te stimuleren.

Het bevorderen van maatschappelijke participatie geldt zowel jongeren, ouderen, als mensen met een handicap. Ook moet het vrijwilligerswerk verder gestimuleerd worden. Voor sport komen er extra impulsen in de breedtesport.

Het voorkomen van sociale uitsluiting is een belangrijk thema om de tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door sociale activering van mensen die langdurig werkloos zijn, en de sociale integratie en opvang van kwetsbare groepen als dak- en thuislozen, verslaafden, maatschappelijke opvang, (ex-)clienten van de psychiatrie en de jeugdzorg.

Verder kiest de nota voor het ondersteunen van lokaal sociaal beleid. Centrale themas daarin zijn: verbeteren leefbaarheid, versterken sociale samenhang op wijk- en buurtniveau en bevorderen netwerken rond jeugd en gezin.

Gemeenten hebben volgens de staatssecretaris op het lokale niveau de regie. Zij moeten een visie ontwikkelen op de lokale sociale problematiek en samenhang organiseren binnen het lokaal sociaal beleid.

Achtergrond

Het kabinet heeft het versterken van de sociale infrastructuur als prioriteit gesteld. Dat betekent onder meer het bevorderen van maatschappelijke activiteit van burgers. Het sociale domein is het complement van het economische en het ruimtelijk-fysieke domein.

Op basis van het Regeerakkoord heeft het kabinet een agenda voor het sociale beleid neergezet en wil die samen met de partners (gemeenten en provincies) uitwerken. Het welzijnsbeleid vormt hiervan een geïntegreerd onderdeel.

De Welzijnswet 1994 legt het rijk als taak op om eens per vier jaar verslag te doen van activiteiten van het welzijnsbeleid en de hoofdlijnen van het beleid van de komende vier jaar aan te geven.

Deel: ' Welzijnsnota naar Tweede Kamer '
Lees ook