Provincie Limburg

Vrijdag 25 februari werkconferentie Provinciale Staten 'Kwalitiet en herkenbaarheid als opmaat voor de toekomst van de provincie'


16/2000

Maastricht, 8 februari 2000

Vrijdag 25 februari werkconferentie Provinciale Staten

'KWALITEIT EN HERKENBAARHEID ALS OPMAAT VOOR DE TOEKOMST VAN DE PROVINCIE'

Provinciale Staten houden een werkconferentie over 'Kwaliteit en herkenbaarheid als opmaat voor de toekomst van de Provincie' op vrijdag 25 februari aanstaande. Vanaf 10.00 uur praten alle Limburgse statenleden in het Gouvernement te Maastricht over de kwaliteit en het functioneren van de provincies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigen ervaringen en van de recent verschenen rapporten over de provincies. Ook hebben verschillende woordvoerders uit het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld recentelijk nog uitspraken over dit onderwerp gedaan. De onlangs door Provinciale Staten vastgestelde communicatienota '(Lim)burger in beeld' bevat een groot aantal elementen voor versterking van herkenbaarheid van de provincie.

Programma werkconferentie De werkconferentie heeft als thema "Kwaliteit en herkenbaarheid als opmaat voor de toekomst van de provincie". In een ochtendsessie zullen drie inleiders deze thematiek vanuit verschillende invalshoeken belichten. Als eerste zal de heer Haazen ingaan op de herkenbaarheid van de taakverdeling tussen de centrale overheid, de provincie als (Eu)regionale gebiedsautoriteit en de gemeenten, alsmede de kwaliteitsimpulsen die daaraan zijn te geven. Als referentie zal hij de nota "Het bestuurlijk kraakbeen" van de Raad voor het openbaar bestuur gebruiken. De heer Haazen is lid van Gedeputeerde Staten en portefeuillehouder bestuurlijke organisatie.

De tweede inleider is de heer Franssen, die in zijn inleiding aandacht zal schenken aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de Provincie. Een en ander bezien vanuit de mogelijkheden of onmogelijkheden zoals die uit het eindrapport van de staatscommissie Elzinga naar voren komen. De heer Franssen is burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De derde inleider, de heer Van Kemenade, belicht het dualisme binnen het provinciaal bestuur als gereedschap voor grotere herkenbaarheid en kwaliteitsverhoging. De heer Van Kemenade is Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland en voorzitter van het Inter-Provinciaal Overleg (IPO). Hij heeft grote ervaring in en met diverse bestuurslagen en is co-auteur van de nota 'Herkenbaar bestuur'. De ochtendsessie wordt afgesloten met een zaaldiscussie over de drie inleidingen onder regie van de heer Hauben, hoofdredacteur van L1 radio en televisie. 's Middags discussiëren de statenleden aan de hand van stellingen in zes groepen. De conferentie wordt afgesloten met een rapportage uit de zes discussiegroepen, gevolgd door een plenaire zaaldiscussie. Hierbij treden de inleiders van de ochtendsessie op als panellid.

Deel: ' Werkconferentie Provinciale Staten over toekomst provincie '
Lees ook