Provincie Friesland

Persberichten

Werkgelegenheid Fryslân sterk toegenomen

De werkgelegenheid in de provincie Fryslân is tussen 1 mei 1997 en 1 mei 1998 met ruim 7.300 personen toegenomen, een stijging van 3,8% (betreft uitsluitend banen van 15 uur en meer per week). Het aantal banen (15 uur en meer) in Fryslân blijft daarmee nog onder de 200.000 (197.500). De stijging in de werkgelegenheid is het grootst sinds het begin van de werkgelegenheidsregistratie in 1978 en is aanmerkelijk groter dan het jaar ervoor, toen er sprake was van een toename van 4.300 personen. Het aantal banen van minder dan 15 uur per week is gestegen van 44.900 tot 47.000 (+4,5%). De stijging van het aantal deeltijdbanen (minder dan 15 uur per week) is minder groot dan tussen 1996 en 1997. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Werkgelegenheidsregister Friesland, een samenwerkingsverband tussen de Provincie Fryslân, Kamer van Koophandel en Arbeidsvoorziening Friesland.

De groei van het aantal banen (15 uur en meer per week) in het afgelopen enquêtejaar komt voornamelijk voor rekening van de gezondheids- en welzijnszorg (1.700, +7,4%), zakelijke dienstverlening c.a. (1.150, +9,3%), industrie (1.050, +2,9%), en handel en reparatie (1.050, +3,5%). Relatief vertonen de financiële instellingen met 10,1% de sterkste stijging (900 extra banen).

Per gemeente zijn opmerkelijke verschillen te constateren. Leeuwarden is absoluut gezien de grootste uitschieter met een groei van bijna 2.700 banen (+5,6%). Het aantal banen van 15 uur en meer per week in deze gemeente blijft net iets onder de 50.000 (49.850). De banengroei in Leeuwarden komt voor de helft voor rekening van de gezondheids- en welzijnszorg. Deze stijging is echter deels een administratieve kwestie. Een kwart van de toename van de werkgelegenheid in Leeuwarden is afkomstig van de financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen). In de gemeente Leeuwarden is een afname in de werkgelegenheid te zien in de industrie (onder meer door verplaatsing naar elders in Fryslân) en in de (tele)communicatie (mede door reorganisaties). Andere gemeenten die een sterke groei in het aantal banen laten zien, zijn: Heerenveen met 877 (+6,2%) en Smallingerland met 785 (+4,3%). Relatief is een sterke toename van de werkgelegenheid te zien in de gemeenten Gaasterlân-Sleat (+8,3%) en Schiermonnikoog (+8,0%).

Een lichte daling van de werkgelegenheid is te constateren in de gemeenten Franekeradeel
(-2,3%), Harlingen (-2,1%), Dongeradeel (-1,2%) en Vlieland (-3,7%, 21 banen minder).

Deel: ' Werkgelegenheid in Fryslân sterk toegenomen '
Lees ook