European Commission

IP/03/265

Brussel, 20 februari 2003

Werkgelegenheid in de kandidaat-lidstaten: de Commissie brengt verslag uit over de gegevens en de uitdagingen

De Europese Commissie heeft een verslag goedgekeurd over de arbeidsmarktsituatie in twaalf kandidaat-lidstaten (het verslag over Turkije is in voorbereiding) en de uitdagingen voor het werkgelegenheidsbeleid waarmee deze landen worden geconfronteerd in het vooruitzicht van hun toetreding in 2004. Uit het verslag blijkt dat de kandidaat-lidstaten vooruitgang hebben geboekt bij de hervorming van hun arbeidsmarkten en de aanpassing van hun beleid aan de doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie en het Lissabonproces. Er wordt er wel op gewezen dat er grote verschillen zijn tussen de prestaties van de kandidaat-lidstaten en dat de meeste landen dringend hun werkgelegenheidscijfer moeten verhogen, meer werkgelegenheid moeten scheppen in de dienstensector, minder afhankelijk moeten worden van landbouw en traditionele industriesectoren en het kwalificatieniveau moeten verhogen. Uit de recentste gegevens blijkt dat indien deze landen nu al zouden toetreden, het werkgelegenheidscijfer 62,6% zou bedragen in de EU-25 en 62,4% in de EU-27. In de EU-15 bedraagt het werkgelegenheidscijfer 63,8%. Het tussentijdse streefcijfer van de strategie van Lissabon voor de EU-15 is 67% in 2005. Volgens de huidige gegevens zou het gemiddelde BBP per hoofd van de bevolking in de EU met 13% dalen in de EU-25 en met 18% in de EU-27. Dit verslag vormt voor de kandidaat-lidstaten een leidraad voor hun "nationale ontwikkelingsplannen", waarin hun werkgelegenheids- en human-resourcesbeleid (onder meer het gebruik van het Europees Sociaal Fonds) wordt vastgesteld. Deze plannen moeten tijdens de eerste helft van dit jaar bij de Commissie worden ingediend. De Commissie zal in het najaar van 2003 een volgend voortgangsverslag over de arbeidsmarkten in de kandidaat-lidstaten presenteren.

Anna Diamantopoulou lichtte toe: "De kandidaat-lidstaten hebben vooruitgang geboekt met betrekking tot de doelstelling van meer en betere banen, maar de prestaties van de verschillende landen lopen sterk uiteen en over het algemeen moeten de hervormingen worden versneld. Niet alle huidige EU-lidstaten geven het goede voorbeeld, maar dat mag de kandidaat-lidstaten er niet van weerhouden om de nodige hervormingen sneller door de voeren. Willen we de doelstellingen van Lissabon verwezenlijken, dan is ook de bijdrage van de kandidaat-lidstaten van belang.

De snelle economische hervormingen stimuleren de economische groei en zullen na de toetreding worden voortgezet. Tegen deze achtergrond worden in het verslag vier strategische prioriteiten voor de arbeidsmarkten van de kandidaat-lidstaten vastgesteld:
* Het arbeidsaanbod verhogen en grote delen van de bevolking in de werkende leeftijd opnieuw op de arbeidsmarkt inzetten, is een eerste vereiste voor economische en sociale ontwikkeling;
* Het werkgelegenheidscijfer en de productiviteit verhogen. Dit zijn immers twee hoofdvoorwaarden voor snelle economische groei, een echte convergentie van de inkomens en de verwezenlijking van de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon en Stockholm;
* Het functioneren van de arbeidsmarkt moet de herstructurering van de economie ondersteunen en de arbeidsmarkt moet mensen in staat stellen om met economische veranderingen om te gaan en van industrieën in verval over te stappen naar moderne industrieën;
* Het kwalificatieniveau verhogen in de context van de vergrijzing van de beroepsbevolking, herstructureringen en de te verwachten druk van de aanpassing aan de interne markt, en de productiviteit voldoende verhogen om te kunnen concurreren in een uitgebreide EU.

Zie :

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/enlargement2_en.h tm

Deel: ' Werkgelegenheid in kandidaat-lidstaten Europese Unie '
Lees ook