Centrale Raad van Beroep Utrecht

Werkgever aansprakelijk schade in verband met niet nakomen zorgplicht
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 19-06-2002

De Raad heeft in een eerdere uitspraak geoordeeld dat het verkeersongeval dat een militair is overkomen toen hij per auto naar de huisarts onderweg was, als dienstongeval moet worden aangemerkt omdat er geen arts beschikbaar was op de kazerne. Indien sprake is van een zuiver schadebesluit dat verband houdt met de door de militaire ambtenaar in de uitoefening van zijn dienstbetrekking geleden schade hanteert de Raad in lijn met 's Raads uitspraak gepubliceerd in TAR 2000, 112 de norm, die hij ook tot uitdrukking gebracht ziet in het thans in art. 7:658 van het BW bepaalde. Deze norm wordt ook gehanteerd ten aanzien van schade door voorvallen die zich vóór 1 januari 1993 hebben voorgedaan. Het bestuursorgaan is zijn zorgplicht niet nagekomen. Indien op de kazerne geen arts aanwezig was, had een arts gevraagd kunnen worden om te komen, of had betrokkene bijvoorbeeld onder begeleiding naar zijn huisarts kunnen gaan. In de gegeven omstandigheden had van het orgaan redelijkerwijs verlangd mogen worden om betrokkene niet een rit van 40 kilometer alleen per auto te laten afleggen teneinde zijn huisarts te bezoeken, maar om op andere wijze in de vereiste medische zorg te voorzien. Onzekerheid omtrent de oorzaak van het eenzijdige verkeersongeval komt voor risico van het bestuursorgaan.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3431
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Werkgever aansprakelijk schade in verband met niet nakomen zorgplich.. '
Lees ook