Centrale Raad van Beroep Utrecht

Werkgever is verplichtingen nagekomen; betrokkene overtrad veiligheidsvoorschriften

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 19-06-2002

Gedetineerde bijt bewaarder in pink met ernstig letsel als gevolg. Indien sprake is van een zuiver schadebesluit dat verband houdt met de door de militaire ambtenaar in de uitoefening van zijn dienstbetrekking geleden schade, hanteert de Raad in lijn met hetgeen is overwogen in TAR 2000, 112 de norm, die hij ook tot uitdrukking gebracht ziet in het thans in art. 7:658 van het BW bepaalde. De militair ambtenaar heeft recht op vergoeding van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij het betrokken bestuursorgaan aantoont dat het zijn verplichtingen is nagekomen. Het bestuursorgaan heeft genoegzaam aangetoond dat hij zijn verplichtingen ten volle is nagekomen. Betrokkene overtrad (overbodig) de veiligheidsvoorschriften die vereisen dat het aanbrengen van handboeien altijd dient te geschieden door minimaal drie bewaarders.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3622
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkgever is verplichtingen nagekomen; betrokkene overtrad veilighei.. '
Lees ook