GGZ Nederland

Utrecht, 28 februari 2000
WERKGEVERSBOD VOOR CRISISDIENSTEN OP ÉÉN LIJN MET BONDEN

De financiële vergoeding die GGZ NEDERLAND, de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, aan crisisdienstmedewerkers wil geven, komt qua hoogte overeen met het bedrag dat de bonden tijdens het laatste officiële overleg hebben gevraagd. GGZ NEDERLAND wil een vergoeding alleen niet structureel verankeren in het salaris, zoals de vakbonden dat willen. GGZ NEDERLAND betreurt de onjuiste beeldvorming die door de bonden op dit punt naar hun leden wordt uitgedragen.

Het staat voor GGZ NEDERLAND buiten kijf dat crisisdienstmedewerkers voor hun zware en verantwoordelijke werk een goede vergoeding moeten krijgen. Die bestaat uit twee componenten: enerzijds een vergoeding voor het bereikbaar zijn tijdens een crisisdienst en anderzijds een vergoeding voor het feitelijk werken tijdens zo'n dienst. De vergoeding die de bonden voor deze twee componenten vragen, komt per saldo - uitgedrukt in guldens - overeen met het financiële aanbod van de werkgevers. Daarbij gaat GGZ NEDERLAND uit van het principe: extra werk betekent extra geld en hoe zwaarder het werk, hoe hoger de compensatie. Het financiële aspect is dus NIET het knelpunt in het huidige conflict tussen bonden en werkgevers.
Een knelpunt is wel de eis van de bonden om de
bereikbaarheidscomponent als VASTE vergoeding in de vorm van periodieken in het salaris te verankeren. GGZ NEDERLAND vindt dat principieel onjuist omdat daarmee voorbij wordt gegaan aan bovengenoemd uitgangspunt dat alleen feitelijk extra werk (bereikbaarheidsdienst en/of uitrukken tijdens een crisisdienst) betaald dient te worden. Verankering in het salaris zou betekenen dat iemand altijd de extra inkomsten behoudt, ook al werkt hij/zij niet meer bij de crisisdienst. Daar komt bij dat een incidentele in plaats van een structurele vergoeding de mogelijkheid openhoudt om flexibel in te kunnen spelen op wijzigende en/of regionaal bepaalde omstandigheden.
GGZ NEDERLAND gaat er vanuit dat de bonden het conflict niet op de spits zullen drijven door vast te houden aan deze onterechte eis. Het feit dat GGZ Nederland een financieel bod op tafel heeft gelegd dat geheel voldoet aan de eisen van de bonden, moet volgens GGZ Nederland voldoende garantie bieden op een constructief en open overleg op 15 maart aanstaande. GGZ NEDERLAND doet in het belang van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg een beroep op het gezonde verstand van de bonden om deze constructieve lijn te volgen.

Deel: ' Werkgeversbod voor crisisdiensten op een lijn met bonden '
Lees ook