D66 Oud-Beijerland

"De Groene Waard": bundelingen van krachten.

Hoeksche Waard – Tijdens een bijeenkomst in natuurbezoekerscentrum "Klein Profijt" te Oud-Beijerland is de werkgroep "De Groene Waard" in het leven geroepen. Landschaps-, natuur- en milieuorganisaties, politieke partijen en inwoners kwamen tot dit initiatief na de constatering dat noch de provinciale verkiezingen, noch de collegeonderhandelingen voor het nieuwe provinciebestuur iets opleverden dat nog verandering zou brengen in het streekplan Zuid-Holland-Zuid. De werkgroep gaat via twee kanalen de groene functies van de Hoeksche Waard benadrukken. Enerzijds zullen politici benaderd worden die bij de nog te maken keuzen betrokken zullen zijn. Anderzijds zal een massaal bezwaar tegen het streekplan worden voorbereid.

De oprichtingsbijeenkomst van de werkgroep werd bijgewoond door vertegenwoordigers van het Hoeksche Waards Landschap, de Streekcommissie, de Stichting Groen en Leefbaar, de Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek, Ver. Natuurmonumenten Zuid-Holland/ZeelandWest, GroenLinks (Oud-Beijerland) en D66 (Oud-Beijerland, Korendijk, Cromstrijen en ’s Gravendeel). Na de oprichting heeft inmiddels ook Beijerlands Initiatief (BINT) zich bij de werkgroep aangesloten. Andere partijen en organisaties beraden zich op dit moment nog. Het idee voor de bijeenkomst in het thuishonk van het Hoeksche Waards Landschap ontstond tijdens de openbare ledenvergadering van D66 Oud-Beijerland/Korendijk die op 30 maart in het Spuidorp plaatsvond. Daar aanwezige belangstellenden van diverse organisaties staken de koppen bij elkaar en besloten aan de slag te gaan om activiteiten te starten voor promotie van de groene longfunctie, waarin de aanleg van een groot havengerelateerd bedrijventerrein en grootschalige glastuinbouw op het eiland niet past. Afgesproken is nu in subgroepen aan twee hoofdsporen te gaan werken. De eerste groep zal activiteiten ontwikkelen richting landelijke politici en het gebied van de stadsregio Rotterdam. Zo zullen onder meer gesprekken aangegaan worden met bewindslieden als staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) en minister Apotheker (Landbouw, Natuur en Visserij). Ook een herhaald appèl richting minister Pronk (VROM) staat op het programma. Daarnaast zal een dialoog op gang gebracht worden met de leden van de vaste Tweede Kamercommissie Ruimtelijke Ordening. Teneinde helder te krijgen hoe de Rotterdamse regio naar de Hoeksche Waard kijkt zal ook met vertegenwoordigers daarvan een dialoog opgebouwd worden. Onderdeel van de dialoog zal bij voorbeeld een werkbezoek kunnen zijn, waarvoor bewindslieden, kamerleden, maar ook stadsregiovoorzitter Opstelten en zijn medebestuurderen nadrukkelijk zullen worden uitgenodigd. De tweede groep gaat de juridische voorbereidingen treffen om de bezwaren tegen het streekplan inhoud te geven. Naast de bezwaren van de inmiddels bekende organisaties acht de werkgroep een massaal bezwaar van de inwoners in heel Zuid-Holland noodzakelijk. De bezwaarprocedure start naar het zich nu laat aanzien in de tweede helft van mei. Teneinde op een zo breed mogelijk draagvlak te kunnen rekenen vraagt de werkgroep aan organisaties, politieke partijen maar vooral ook individuele inwoners zich aan te sluiten bij De Groene Waard. Dat kan door aanmelding bij Wil Notenboom (tel. 0186-352124) en vervolgens door de tweede werkbijeenkomst op 6 mei om 20.00 uur in Klein Profijt bij te wonen.

John Stuurman, Israëlsdreef 12, 3262 NA Oud-Beijerland. Tel. 0186-618853, 646151. E-mail: jostu@gironet.nl. Fax 0186-646550.

Toelichting op een mening ? Schroom niet, bel gerust.

Deel: ' Werkgroep "De Groene Waard" tegen streekplan Hoeksche Waard '
Lees ook