expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Werkgroep inkomensafhankelijke.....

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
7 mei 1999

WERKGROEP KIJKT NAAR INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het instellen van een interdepartementale werkgroep die onder meer tot taak krijgt de actuele ontwikkelingen te beschrijven rond inkomensafhankelijke regelingen (voorbeelden zijn huursubsidie en studiefinanciering) en het effect hiervan op de zogeheten armoedeval.
De werkgroep moet daarbij een motie van de Tweede Kamer betrekken waarin onder meer wordt gevraagd om een inventarisatie van de regelingen en een harmonisatie van het inkomensbegrip dat in de verschillende regelingen wordt gebruikt.

Met het begrip armoedeval wordt gedoeld op een inkomenseffect dat optreedt waardoor het aanvaarden van een baan voor iemand met een uitkering minder aantrekkelijk kan worden. Door de baan stijgt het inkomen, maar vervalt geheel of gedeeltelijk het recht op inkomensafhankelijke subsidies, wordt geen of minder belasting kwijtgescholden en moeten soms eigen bijdragen worden betaald. Dit effect wil het kabinet zoveel mogelijk tegengaan.

De problemen rond de inkomensafhankelijke regelingen zijn beschreven in het rapport .Armoede en armoedeval; de rol van inkomensafhankelijke regelingen. dat in september 1997 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Minister De Vries zal een vervolg op dit rapport, waarin een studie is gedaan naar stroomlijning van de uitvoering, binnenkort aanbieden aan het parlement.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Grote Steden- en Integratiebeleid, Economische Zaken; Financiën; Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

RVD, 07.05.1999

07 mei 99 16:57

Deel: ' Werkgroep kijkt naar inkomensafhankelijke regelingen '
Lees ook