Ministerie van Financien

Titel: Werkgroep modernisering successiewetgeving

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 AE Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 99/ 67M

29 maart 1999

Onderwerp

Werkgroep modernisering successiewetgeving

In het Regeerakkoord is een onderzoek aangekondigd naar de modernisering van de successiewetgeving, in het bijzonder met het oog op de aanpassing hiervan aan moderne leefvormen en de problemen met betrekking tot de bedrijfsopvolging. Voor de uitvoering van dit onderzoek is de werkgroep modernisering successiewetgeving ingesteld.

De taakomschrijving van de werkgroep luidt als volgt:

De werkgroep heeft tot taak een onderzoek in te stellen naar modernisering van de successiewetgeving. In ieder geval wordt daarbij onderzocht in hoeverre die wetgeving aanpassing behoeft in verband met moderne relatievormen, de problemen met betrekking tot de bedrijfsopvolging en de fiscale behandeling van doelvermogens. De werkgroep doet, indien de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, concrete aanbevelingen voor aanpassing van de regelgeving.

De werkgroep houdt bij haar aanbevelingen in het oog dat de modernisering budgettair neutraal dient te geschieden uit de opbrengst van een herschikking binnen de successiewetgeving en constructiebestrijding op dit terrein.

De werkgroep staat onder voorzitterschap van prof. mr. J.K. Moltmaker, advocaat-generaal in buitengewone dienst bij de Hoge Raad. De overige leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de adviespraktijk, de rechterlijke macht, de wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën.

Wanneer de werkgroep aan mij heeft gerapporteerd zal ik u over de uitkomsten van het onderzoek en de eventuele aanbevelingen van de werkgroep nader informeren.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Deel: ' Werkgroep onderzoekt modernisering successiewetgeving '
Lees ook