Persbericht

Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen signaleert:

Werkhervatting na ziekte nog steeds groot probleem!

Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de vandaag verschenen Helpdeskrapportage 1998. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de 3859 telefoontjes die in 1998 zijn geregistreerd door de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. Dat zijn er ruim 800 meer dan in 1997, het jaar dat de Helpdesk officieel van start ging. De Helpdesk is onderdeel van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W).

In de rapportage worden op basis van de gevoerde gesprekken vele knelpunten gesignaleerd die mensen met een ziekte of handicap tegenkomen op de gebieden werk, uitkeringen en verzekeringen.

Het grootste knelpunt is dat mensen ondanks hun medische beperking graag willen werken, maar dat ze daar weinig kans toe krijgen. Dit staat haaks op de huidige WAO-discussie, waarbij vaak wordt gesuggereerd dat werknemers zich te makkelijk ziek melden en te snel een beroep doen op de WAO. Het BPV&W vindt dat in de discussie dan ook meer aandacht moet worden geschonken aan het probleem van gezondheidsselectie door werkgevers en aan het gebrek aan reïntegratie-inspanningen door uitvoeringsinstellingen, arbeidsbureaus en arbodiensten.

Een ander belangrijk signaal is, evenals vorig jaar, dat de privatisering van de sociale zekerheid ertoe leidt dat mensen met gezondheidsproblemen zich moeilijk of niet kunnen verzekeren. In tegenstelling tot sociale verzekeringen wordt bij particuliere verzekeringen immers gebruik gemaakt van risicoselectie. Dat heeft, zo blijkt uit deze rapportage, tot gevolg dat mensen met gezondheidsproblemen te maken krijgen met premieverhogingen en uitsluitingen of dat ze voor een verzekering geweigerd worden. Het BPV&W waarschuwt dan ook tegen verdere privatisering van de sociale zekerheid.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

Werk
De overgrote meerderheid van de (arbeidsgehandicapte) bellers wil het liefst aan het werk blijven of weer aan de slag. De huidige wetgeving blijkt in de praktijk nog onvoldoende stimulans voor werkgevers om arbeidsgehandicapten in dienst te houden of aan te nemen. Bellers die nog een baan hebben klagen vaak over (dreigend) ontslag. Bellers die op zoek zijn naar werk (veelal WAO-ers) krijgen vaak te weinig ondersteuning bij (re)integratie. Daarnaast komen mensen moeilijk aan een baan omdat, ondanks de Wet op de Medische Keuringen, sollicitanten nog te vaak gekeurd worden of een uitgebreide gezondheids-vragenlijst moeten invullen.

Arbodiensten
Veel werknemers zijn ontevreden over de arbodienst. Men heeft het gevoel dat het belang van de werkgever voorop staat. Bellers voelen zich vaak in de kou staan tijdens de ziekteperiode en ondervinden weinig steun van de arbodienst in het zoeken naar oplossingen om te kunnen blijven werken.

WAO
De manier waarop de WAO-uitkering wordt berekend is voor veel bellers ondoorzichtig en een bron van ergernis. Mensen vinden dat hun gezondheidsklachten niet serieus worden genomen. Er is ook veel kritiek op uitvoeringsinstanties die traag of onzorgvuldig werken.

Verzekeringen
Veel bellers vinden het onterecht dat zij wegens hun gezondheid een premie-opslag krijgen of voor een verzekering geweigerd worden. De indruk bestaat dat verzekeraars voor het berekenen van de premie uitgaan van verouderde statistieken.

Verzekeringen en arbeidsmobiliteit
Werknemers die via hun werk collectief verzekerd zijn kunnen bij wisseling van baan in de problemen komen wanneer men zich via de nieuwe werkgever niet kan verzekeren. Voor mensen met gezondheidsproblemen is het bijvoorbeeld moeilijk om individueel een ANW-gatverzekering of WAO-gatverzekering af te sluiten. Hierdoor komt de arbeidsmobiliteit van mensen met gezondheidsproblemen in gevaar.

Wet op de Medische Keuringen (WMK)
De WMK verbiedt sinds 1 januari 1998 keuringen voor collectieve WAO-gat verzekeringen.
Desondanks worden nieuwe werknemers voor dit type verzekeringen gekeurd. Het gaat daarbij om verzekeringen die al voor 1998 door de werkgever zijn afgesloten.

Erfelijkheidsonderzoek
Mensen die overwegen een erfelijkheidsonderzoek te laten doen zien daar soms van af uit angst onverzekerbaar te worden.

WAO-gat verzekeringen
Er zijn signalen dat mensen die na twee jaar ziekte zijn ontslagen de uitkering van hun WAO-gat verzekering mislopen omdat bij het beëindigen van het dienstverband ook de verzekering afloopt.

De Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is een landelijke informatie- en advieslijn voor mensen die vanwege hun gezondheid problemen ervaren bij het verkrijgen of behouden van werk, uitkeringen en het afsluiten van een verzekering. De Helpdesk is tevens het officiële klachtenmeldpunt Wet op de Medische Keuringen (WMK) en klachtenmeldpunt arbodiensten (voorheen de arbolijn van de FNV).
De Helpdesk wordt uitgevoerd door het Breed Platform Verzekerden en Werk en wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De Helpdesk is op werkdagen van 12:00 tot 20:00 uur bereikbaar via telefoon 020 - 589 18 18.

Amsterdam, 28 april 1999

Deel: ' Werkhervatting na ziekte nog steeds groot probleem '
Lees ook